Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

De BIM coördinator is verantwoordelijk voor het vertalen van de behoefte van de klant naar een functioneel ontwerp van een technische installatie in een BIM model.

Daar werk je

De BIM coördinator werkt onder leiding van een projectmanager/BIM manager in de werktuigkundige en elektrotechnische installatiebranche.

De BIM engineer overlegt met de projectleider over de gestelde randvoorwaarden (zoals programma van eisen en functioneel ontwerp) en de beschikbaar gestelde tijd voor de werkzaamheden.

Hij/Zij heeft grondige kennis van (bestaande) BIM werkmethodieken en aanverwante regelgeving en normen.

Hij/Zij verzamelt de relevante technische gegevens, documenten of kwaliteitsstandaarden.

Hij/Zij controleert de te gebruiken data en gegevens op juistheid en compleetheid.

Hij/Zij maakt n.a.v. de randvoorwaarden een installatieconcept.

Hij/Zij stelt schetsontwerpen van installaties op en werkt deze uit.

Hij/Zij maakt (controle)berekeningen ten behoeve van deze installaties.

Hij/Zij maakt de bijbehorende tekeningen en schema's, of laat ze vervaardigen door de BIM modelleur.

Hij/Zij vraagt incidenteel offertes aan.

Hij/Zij stelt een technisch bestek op.

Hij/Zij zoekt pro-actief de samenwerking op met medewerkers uit andere disciplines en coördineert de informatie en het ontwerp.

Hij/Zij maakt een voorstel voor (een onderdeel van) de begroting of doet aannames voor een offerte.

Hij/Zij ontwerpt vanuit de eigen discipline, door multidisciplinaire ketensamenwerking en met gebruikmaking van actuele BIM-methoden en -technieken, een virtueel integraal, duurzaam en (kosten)technisch optimaal model. Dit model dient als basis voor werktekeningen, uittrekstaten en bi-directionele (data) koppelingen.

Hij/Zij overlegt met en rapporteert frequent aan de projectleider en Lead engineer over de voortgang van zijn werkzaamheden.

De BIM engineer past de geldende standaarden (o.a. eigen bedrijfsstandaarden, NEN- normen, ISO 9001, arbo-eisen, milieueisen en indien van toepassing Europese en Amerikaanse normen) volgens de procedures toe.

Hij/Zij registreert ontwerpbeoordelingen/controles en voert deze uit (werk van anderen).

Hij/Zij beheert of (laat) keuringscommentaar verwerken resp. modificaties en/of revisies op goedgekeurde ontwerpen/tekeningen. Hij/Zij beoordeelt interne wijzigingsvoorstellen en goedgekeurde wijzigingen (laten verwerken).

Hij/Zij levert gegevens aan voor de documentatie van ontwerpinformatie en van de voortgang van het ontwerpproces.

Hij/Zij zorgt dat de juiste data in het BIM model staat

Hij/Zij neemt deel aan de projectevaluaties met de projectmedewerkers.

De BIM engineer toetst en controleert technische- en modelgegevens op conformiteit met de opdrachtspecificaties (bijv. technische uitgangspunten, BIM protocol, BIM uitvoeringsplan, etc.)

Hij/Zij modelleert de technische installaties volgens de specificaties van de leverancier.

Hij/Zij voert data correct en consistent conform de opdrachtspecificaties in het BIM model in.

Hij/Zij modelleert de technische installaties volgens de juiste systeemcoderingen (bijv. o.b.v. NL/SfB)

Hij/Zij geeft afstandsmaten en diameters aan op de werktekening, de te gebruiken materialen, aanduidingen en eventuele symbolen voor bijvoorbeeld elektrotechnische en besturingscomponenten.

Hij/Zij werkt het ontwerp uit in verschillende installatietekeningen zoals plattegrond-, detail-, maatvoerings- en sparingstekeningen, procesinstrumentatieschema's (op basis van een gegeven schets), integrale tekeningen van installaties en combinaties van installaties.

Hij/Zij controleert alle tekeningen en bijbehorende documenten (digitaal en/of witdruk) en maakt deze verzend gereed.

Hij/Zij ontwikkelt samen met de BIM coördinator, bi-directionele koppelingen met andere softwarepakketten. Deze koppelingen worden gebruikt om reeds ingevoerde informatie te hergebruiken.

Hij/Zij coördineert de eigen werkzaamheden en voert interne clash controles uit.

Hij/Zij controleert de ingevoerde data van de BIM modelleurs

Hij/Zij heeft een pro-actieve rol in het (samen met de bouwpartners) bedenken en toevoegen van de juiste parameters in het BIM model. Deze parameters hebben meerwaarde voor hergebruik van informatie tijdens het ontwerp, uitvoerings en onderhoudsproces.

Hij/Zij houdt zich aan (bedrijfseigen) richtlijnen, werkinstructies en KAM-procedures.

De BIM engineer verdiept zich in zijn vakgebied en werkt aan zijn ontwikkeling.

Hij/Zij meldt eventuele opleidingsbehoeften aan de leidinggevende.

Hij/Zij zorgt voor het uitbreiden van het eigen kennisniveau door onder meer het volgen van aanvullende specifieke cursussen.

Hij/Zij houdt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.

Hij/Zij heeft een signalerende functie naar de organisatie over nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.

De BIM coördinator geeft vakinhoudelijke aanwijzingen aan (Junior) BIM modelleurs en (junior) BIM engineers.