Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Als systeemontwerper koude- en klimaatsystemen werk je voornamelijk met systemen in de koudetechniek. Je houdt je bezig met het ontwerpproces van de systemen en je werkt zowel op kantoor als op locatie bij klanten. Je hebt een goed technisch inzicht, analytisch denkvermogen en je beheerst de Duitse en Engelse taal. Je bent daarnaast representatief en klantgericht.
De systeemontwerper koude- en klimaatsystemen werkt zelfstandig en alleen. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van je werk en het imago van je bedrijf.

Daar werk je

Als systeemontwerper koude- en klimaatsystemen werk je bij een installatiebedrijf dat gespecialiseerd is in koudetechniek.
Je kunt aan de slag bij zowel grote als kleine bedrijven in allerlei verschillende markten. Je werkt veel op kantoor en je komt ook regelmatig op locatie bij de klant, bijvoorbeeld om belangrijke informatie te ontvangen.

De systeemontwerper koude en klimaattechniek verzamelt de benodigde gegevens, voor koudesystemen onder andere:
- Gegevens over de te behandelen of te bewaren producten te weten productwarmte, stollingswarmte ademhalingswarmte.
- Gewenste proces, koeling, vriesbewaar, invriezen, inkoelen.
- Inbreng per tijdseenheid, inbrengtemperatuur.
- Verwerking per tijdseenheid, uitstroom product per tijdseenheid.
- Seizoensinvloeden, plaatsingsmogelijkheden van de opslageenheid of de verwerkingslijn, omgevingstemperaturen met de temperatuursspanne over de opslagtijd en de inbrengtijd.
- Opstelling inpandig of buiten.
- Beperking door de omgeving met betrekking tot geluidproductie, mogelijkheid van het te kiezen koudemiddel, andere milieubeperkende omstandigheden of beperkingen. Voor klimaatsystemen onder andere:
- Bouwkundige tekeningen van het te klimatiseren gebouw, bepaald de ligging en de beschaduwing.
- C en/of K (U) waarden van de wanden, glas, het dak.
- Interne belasting door; personen, verlichting, interne apparatuur.
- Beoordeelt de beperkingen door de omgeving en de ter plaatse geldende eisen met betrekking tot overlast van geluid en dergelijke en de eventuele besprekingen met betrekking tot het toe te passen koudemiddel.

Indien beschikbaar controleert hij de beschikbare gegegevens in een programma van eisen en/of een bestek.

Hij verwerkt en registreert de gegevens.

Hij stemt af met de klant en leidinggevende.

De systeemontwerper koude- en klimaatsystemen berekent de benodigde koudecapaciteit.

Hij neemt daarbij verschillende koudemiddelen en industriële systemen in overweging zoals bijvoorbeeld pompcirculatiesystemen, industriële cascadesystemen, direct expansie systemen, systemen met een indirect koudedrager enz. en maakt een keuze.

Hij berekent de hoeveelheid van het toe te passen koudemiddel, waarbij hij voor industriële toepassingen ook het gebruik van NH3, CO2 en andere waaronder natuurlijke en brandbare koudemiddelen in overweging neemt.

De systeemontwerper koude- en klimaatsystemen ontwerpt een (uitbreiding/wijziging van het) (industriële)koude- en klimaatsysteem. Hij selecteert de benodigde componenten. Hij dimensioneert en ontwerpt het leidingsysteem. Hij houdt bij het ontwerpen van het leidingsysteem rekening met het gekozen koudemiddel en de specifiek voor dit koudemiddel van toepassing zijnde bijzonderheden waaronder de oliehuishouding van het koudesysteem.

Hij maakt een functionele beschrijving voor bijvoorbeeld een elektrotechnisch bedrijf. Hij controleert en beoordeelt of (onderdelen van) koude- en klimaatsystemen die reeds door anderen (bijvoorbeeld een elektrotechnisch bedrijf) zijn gemaakt aan de eisen voldoen.

Hij ontwerpt en selecteert een optimale samenstelling en zorgt daarbij dat het koude- en klimaatsysteem goed is samen te stellen, te verbinden en goed te onderhouden is.

Hij maakt een technisch ontwerp van het systeem. Hij maakt de benodigde tekeningen, schema’s of laat dit doen. Hij vermeldt eventuele bijzonderheden.

Hij vergelijkt het energiegebruik met alternatieve koudesystemen en kiest voor het meest energiezuinige systeem of onderbouwt een andere keuze.

Hij stemt met de klant en leidinggevende af of de vastgelegde ontwerpgegevens compleet en juist zijn.

Hij zorgt dat ontwerpen en tekeningen vastgesteld en geautoriseerd worden.

De systeemontwerper koude- en klimaatsystemen maakt berekeningen en gestructureerde overzichten van factoren die de
kosten van het systeem bepalen (inzet van materieel, materialen en menskracht). Zo nodig vraagt hij offertes bij leveranciers en onderaannemers op.

Hij berekent de kostprijs van het koude- en klimaatsysteem.

Hij stelt een commerciële aanbieding op aan de hand van de calculatie.

Hij verwerkt de standaard leveringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden en geldigheidsduur in de aanbieding en
vermeldt de bijzonderheden, uitsluitingen en afspraken met de klant.

Hij biedt de offerte ter controle en goedkeuring aan de leidinggevende aan en geeft waar nodig toelichting over het resultaat en gemaakte keuzes.

De systeemontwerper koude- en klimaatsystemen onderhoudt contact met klanten, leveranciers en onderaannemers. Afhankelijk van de categorie waarin het systeem wordt ingedeeld volgens de PED (warenwetbesluit drukapparatuur) informeert hij de NOBO en indien nodig nodigt hij deze uit voor de ontwerpkeuring.

Met klanten bespreekt hij gestelde eisen en wensen en met leveranciers maakt hij afspraken over termijnen van levering en prijzen.

Tijdens de uitvoering van het project houdt hij contact met betrokkenen voor eventuele aanpassingen in het ontwerp. Hij informeert hen over financiële en technische consequenties.

Hij beantwoordt vragen en geeft advies en ondersteuning met betrekking tot het project.

De systeemontwerper koude- en klimaatsystemen verwerkt facturen en rekeningen van leveranciers van een project.

Hij bewaakt de ureninvestering. Hij controleert bedragen, prestaties en leveranties en overlegt bij kostenoverschrijdingen met de leiding of werkvoorbereiding. Hij doet voorstellen over te nemen acties om de kosten te beheersen.

Hij inventariseert meer- en minderwerk en verrekenbare hoeveelheden.

Hij rapporteert over de voortgang van het werk in relatie tot de begroting en stemt deze af met zijn leidinggevende.