Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Als servicemonteur koude- en klimaatsystemen voer je werkzaamheden voor wat betreft onderhoud en service aan koude- en klimaatsystemen, airconditioning en warmtepompsystemen. Je controleert de onderdelen van de deze machines en apparaten en maakt ze ook schoon. Daarvoor gebruik je een speciale checklist zodat alle onderdelen, die een inspectie vereisen, aan bod komen.
Een servicemonteur koude- en klimaatsystemen voert vooral servicewerkzaamheden uit aan kleine tot middelgrote commerciële koude- en klimaatsystemen, airconditioning en warmtepomp systemen.

Daar werk je

Als servicemonteur koude- en klimaatsystemen werk je bij een installatiebedrijf dat gespecialiseerd is in koudetechniek.
Je werkzaamheden zijn vrijwel altijd op locatie waar service of onderhoud verricht.

De servicemonteur koude-en klimaatsystemen ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Als hem iets niet duidelijk is vraagt hij om uitleg.

Hij verzamelt en controleert de benodigde informatie (tekeningen, schema's, technische informatie en dergelijke), materialen en middelen. Hij informeert naar de uit te voeren werkzaamheden, welke kunnen bestaan uit: het uitvoeren van een aanpassing, aanvulling of renovatie van een koudesysteem, het uitvoeren van onderhoudswerken aan koudesystemen, het oplossen van een storing aan een koudesysteem, het in bedrijf stellen van een koudesysteem. Hij registreert de koudemiddelen die hij meeneemt.

Hij meldt zich bij de klant en informeert de klant over de werkzaamheden en inventariseert de klantwensen.

Hij verkent de werkplek en hij beoordeelt of de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden.

Hij overlegt met de klant over de gang van zaken in het bedrijf om te voorkomen dat de bedrijfsvoering van de klant meer dan nodig wordt verstoord. Hij past zich aan aan de voor het bedrijf geldende veiligheids- en hygiëne-eisen en neemt de nodige maatregelen om hieraan te kunnen voldoen.

De servicemonteur koude-en klimaatsystemen verricht inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan kleine en middelgrote commerciële koude- en klimaatsystemen.

Hij informeert bij de klant naar het functioneren van het systeem en interpreteert de storingsgeschiedenis. Hij beoordeelt de staat van de koude- en klimaatsystemen (kijkt, luistert, voelt, ruikt, meet en test). Hij signaleert en interpreteert afwijkingen en stelt voor de hand liggende oorzaken vast.

Hij maakt (onderdelen van) de systemen schoon en controleert de staat en conditie. Hij verricht preventief en correctief onderhoud. Hij beoordeelt bijvoorbeeld of alle af- en instellingen goed zijn en voert lekdichtheidsinspecties uit. Indien nodig vervangt hij onderdelen.

Hij deelt zijn bevindingen indien nodig aan de klant mee, geeft aan welke maatregelen er genomen moeten worden en geeft aan als onderdelen mogelijk voor extra onderhoud en kosten gaan zorgen. Hij legt uit waarom het rendabeler is om bepaalde onderdelen preventief te vervangen.

Hij stelt een inspectierapport op. Hij vermeldt duidelijk alle relevante gegevens, bijvoorbeeld de conditie van de installatie of de afspreken die hij met de klant heeft gemaakt. Bij twijfel of bijzonderheden overlegt hij met de direct leidinggevende en/of met de opdrachtgever.

De servicemonteur koude-en klimaatsystemen stelt de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden vast.

Hij bepaalt de planning van zijn eigen werkzaamheden en overlegt zo nodig met zijn leidinggevende over reparatie of vervanging.

Hij schat de te verwachten overlast voor de klant in. Hij bespreekt de mogelijke overlast ten gevolge van de werkzaamheden met de klant.

Hij verhelpt storingen in kleine en middelgrote commerciële koude- en klimaatsysteem of voert modificaties of preventief onderhoud uit. Hij doet dit door middel van reiniging, reparatie of vervanging van componenten, kabels, leidingen en appendages, door middel van het vervangen van software of het bijregelen van het koude- en klimaatsysteem.

Indien hij constateert dat (de oorzaak van) de storing niet direct volledig verholpen kan worden, zorgt hij na overleg met zijn leidinggevende, indien mogelijk, voor een tijdelijke oplossing van het probleem.

De servicemonteur koude-en klimaatsystemen brengt wand-, dak- en geveldoorvoeringen aan of markeert de plaatsen waar deze moeten worden aangebracht.

Hij bewerkt, monteert en verbindt bedrading, bekabeling en leidingen.

De servicemonteur koude-en klimaatsystemen stelt het systeem buiten bedrijf. Hij schakelt de elektrische voeding af en controleert dit. Hij demonteert de in de werkopdracht genoemde componenten, appendages, kabels en leidingen.

Hij controleert onderdelen op slijtage, reinigt ze of biedt ze ter revisie aan.

Hij herkent afkomende delen en materialen die niet voor hergebruik geschikt zijn. Hij biedt deze aan voor recycling of vernietiging.

Hij bepaalt zelf de werkvolgorde voor demonteren.

De servicemonteur koude-en klimaatsystemen controleert de onderdelen visueel op beschadigingen.

Hij plaatst en monteert deze in de aangelegde kabels en leidingen.

Tijdens het werk controleert hij voortdurend of de bedrading, bekabeling en componenten juist zijn geplaatst en gemonteerd. Hiertoe raadpleegt hij tekeningen, schema's en/of montagevoorschriften.

Hij voert controles uit op delen van het systeem zoals de schakelkast, verdampers, condensors, regelorganen, koelmeubels en koelcellen, op beschadigingen.

Hij plaatst en monteert deze in de aangelegde kabels en leidingen.

In bedrijven waar met voedsel gewerkt wordt, controleert hij bovendien specifiek op voedselveiligheid.

De servicemonteur koude-en klimaatsystemen ruimt de werkplek op en voert afvalmaterialen (gescheiden), overgebleven materialen,
gereedschappen en materieel af.

Hij levert het systeem op. Hij instrueert de klant met betrekking tot de bediening en het gebruik van het systeem.

Hij vult alle vereiste formulieren, werkbonnen en het systeemgebonden register in en registreert de gebruikte hoeveelheid koudemiddel.

Hij geeft door welke materialen en/of onderdelen bijbesteld en welk gereedschap of materieel gerepareerd moet worden.

Hij rapporteert eventuele klachten en incidenten aan zijn leidinggevende.

Hij brengt eventuele verbetervoorstellen ten aanzien van het bedrijfstechnisch proces in bij zijn leidinggevende.

De servicemonteur koude-en klimaatsystemen stelt na werkzaamheden kleine en middelgrote commerciele koude- en klimaatsystemen in bedrijf.

Indien nodig informeert hij bij de klant naar relevante gegevens met betrekking tot de aansluiting van het systeem en bespreekt hij de wensen.

Afhankelijk van het systeem vult hij het systeem met stikstof en perst het af.

Hij vacumeert het systeem en vult het met koudemiddel, stelt de beveiligingen en regelapparatuur af en regelt ventielen en andere componenten in.

Hij begeleidt de notified body (NOBO) bij het inspecteren van het systeem in het licht van het warenwetbesluit drukapparatuur (PED).

Hij laat het systeem proefdraaien en controleert het goed functioneert.