Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Als leidinggevend monteur werktuigkundige installaties ben je bezig met de installatie van huishoudelijke (gas, verwarming) en sanitaire installaties zoals toilet, douche, boilers, etc. Je werkzaamheden kunnen bestaan uit het aanleggen van nieuwe installaties, aanpassen en/of onderhouden van bestaande installaties. Je geeft leiding aan jouw collega’s. Dat betekent dat je je collega’s goed moet kunnen begeleiden.

Daar werk je

Als leidinggevend monteur werktuigkundige installaties werk je bij een installatiebedrijf dat gas-, water-, centrale verwarming- en sanitaire installaties aanlegt, onderhoudt en wijzigt. Jouw werkzaamheden vinden plaats in woningen, flats, maar ook in ziekenhuizen, kantoorgebouwen en scholen.

De leidinggevend monteur werktuigkundige installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Hij verzamelt en controleert de benodigde informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-, bedieningsvoorschriften, etc.), materialen en middelen.

Hij meldt zich bij de klant en informeert de klant over de werkzaamheden.

Hij beoordeelt of hij de werkzaamheden veilig kan uitvoeren.

Hij overlegt met de leidinggevende, werkvoorbereider, klant en/of andere betrokkenen als daar aanleiding voor is.

De leidinggevend monteur werktuigkundige installaties pakt de onderdelen uit en controleert deze visueel op beschadiging of geeft deze opdracht aan (eerste) monteur.

Hij stelt alles samen tot een functioneel deelproduct.

Tijdens het samenstellen controleert hij of de onderdelen op een juiste wijze zijn aangebracht.

De leidinggevend monteur werktuigkundige installaties stelt werktuigkundige installaties (zoals voor gas, water, centrale verwarming, ventilatie, brandbestrijding en/of riolering) buiten bedrijf.

Hij demonteert de in de werkopdracht genoemde toestellen, appendages en installatieleidingen.

De leidinggevend monteur werktuigkundige installaties vormt zich een goed beeld van de situatie en van de aan te leggen werktuigkundige installatie (zoals voor gas, water, centrale verwarming, ventilatie en/of riolering).

Hij bepaalt de positie van toestellen en appendages en de route van installatieleidingen aan de hand van de tekening, situatie en verwachtingen van de klant.

Hij geeft aanpassingen in tekeningen door aan de leidinggevende of ontwerpafdeling, zodat revisietekeningen kunnen worden gemaakt.

De leidinggevend monteur werktuigkundige installaties brengt wand-, dak- en geveldoorvoeringen aan of markeert de plaatsen waar deze moeten worden aangebracht.

Hij bewerkt, monteert en verbindt installatieleidingen (zoals voor gas, water, centrale verwarming, ventilatie, brandbestrijding en/of riolering) samen met (een) collega(‘s).

Hij voorziet de leidingen van een isolerende of beschermende laag als dit in de opdracht is begrepen.

Hij verbindt de leidingen door middel van diverse verbindingstechnieken (zoals solderen, schroefdraadverbindingen, knelkoppelingen en lassen).

De leidinggevend monteur werktuigkundige installaties controleert visueel toestellen en op beschadigingen.

Hij plaatst en monteert deze in de (aangelegde) leidingsystemen. Hiertoe raadpleegt hij voorschriften en/of handleidingen.

Hij controleert voortdurend of de toestellen, appendages en leidingen onderling correct zijn aangesloten.

Als de montage gereed is beproeft de leidinggevend monteur werktuigkundige installaties de installatie.

CV-installaties vult hij met water en ontlucht deze. Gas- en waterinstallaties sluit hij aan op het distributienet. De toestellen en appendages controleert hij op functioneren.

Hij verhelpt tekortkomingen.

De leidinggevend monteur werktuigkundige installaties stelt toestellen en appendages in volgens aangeleverde specificaties en controleert de instellingen.

Hij maakt de installatie gebruiksklaar door middel van het inregelen en afstellen van de gehele installatie.

Hij test de werking van de installatie en stelt deze zodanig in totdat deze werkt volgens de specificaties.

Indien hij fouten of afwijkingen constateert herstelt hij deze.

De leidinggevend monteur werktuigkundige installaties ontvangt instructies van de leidinggevende. Vervolgens maakt hij een taakverdeling.

Hij houdt daar waar mogelijk rekening met hun werkzaamheden maar verliest hierbij zijn eigen planning niet uit het oog.

Hij controleert regelmatig of de voortgang van de werkzaamheden volgens plan verloopt.

Als aanspreekpunt beantwoordt hij vragen van het eigen team, de werkvoorbereiding, klant (uitvoerder) en van derden met betrekking tot de werkzaamheden.

Hij overlegt met overige onderaannemers/leveranciers van de gezamenlijke klant (zoals tegelzetters, stukadoors en plafondmonteurs) om de werkzaamheden onderling af te stemmen.

Hij houdt daar waar mogelijk rekening met hun werkzaamheden maar verliest hierbij zijn eigen planning niet uit het oog.

De leidinggevend monteur werktuigkundige installaties ruimt de werkplek op en voert afvalmaterialen (gescheiden), overgebleven materialen, gereedschappen en materieel af.

Hij informeert de klant met betrekking tot de bediening en het gebruik van de installatie en vraagt aan de klant of alles naar wens verlopen is.

Hij vult alle vereiste formulieren en werkbonnen in.

Hij rapporteert eventuele klachten, incidenten en verbetervoorstellen, geeft door welke materialen/onderdelen bijbesteld en welk gereedschap of materieel gerepareerd moet worden.

De leidinggevend monteur werktuigkundige installaties neemt de uit te voeren werkzaamheden in hoofdlijnen door met de leidinggevende. Hij bepaalt de omvang van de werkzaamheden en bepaalt met hoeveel mensen het werk wordt uitgevoerd.

Vervolgens maakt hij een taakverdeling en planning voor een groep monteurs. Hierbij houdt hij rekening met werkzaamheden van derden.

Hij zorgt ervoor dat voorwaardelijke voorzieningen als container, bouwkeet, benodigde tekeningen, schema's, klicmeldingen enz. aanwezig zijn, door deze te huren, in te kopen of af te roepen.

De leidinggevend monteur werktuigkundige installaties stuurt eigen en ingehuurde monteurs en onderaannemers aan. Hij overlegt hiertoe met de bedrijfsleiding. Hij geeft aan wat van de medewerkers wordt verwacht en geeft aan wat zij van hem mogen verwachten.

Hij ziet er op toe dat de medewerkers veilig en milieubewust werken en controleert en beoordeelt hun werk.

Hij geeft feedback aan de medewerkers, stuurt hen bij of corrigeert hen als dat nodig is en motiveert hen om verantwoordelijkheid te dragen.

Hij geeft zelf het goede voorbeeld.

De leidinggevend monteur werktuigkundige installaties selecteert de benodigde materialen en gereedschappen en bestelt deze of geeft opdracht om deze te bestellen.

Hij zorgt er voor dat materialen, gereedschappen en materieel tijdig aanwezig zijn. Hij plant hulpmiddelen als hoogwerkers zo in, dat ze gezamenlijk met onderaannemers gehuurd kunnen worden.

Hij controleert of het aanwezige materiaal van het juiste type is. Hij controleert of het materieel en de gereedschappen in goede staat van onderhoud verkeren. Hij controleert of de monteurs zorgvuldig met materialen, gereedschappen en materieel omgaan en spreekt hun bij onzorgvuldigheid hierop aan.

Hij treft maatregelen tegen diefstal.

Hij controleert of er materiaaltekorten dreigen voor de nog lopende werkzaamheden.

Hij retourneert restanten naar het magazijn of naar de leverancier. Hij vult materiaalstaten, bestel-, afhaal- en afleverbonnen zorgvuldig in.

De leidinggevend monteur werktuigkundige installaties controleert of de werkzaamheden volgens plan verlopen.

Hij creëert werkomstandigheden waarin medewerkers optimaal kunnen functioneren. Hij anticipeert op te verwachten problemen.

Hij bedenkt en beslist over oplossingen voor problemen.

Hij signaleert meerwerk. Hij meldt wijzigingen tijdig bij de betrokkenen.

Als aanspreekpunt beantwoordt hij vragen van het eigen team, van de werkvoorbereiding en de ontwerpafdeling en van derden met betrekking tot de werkzaamheden.

Gedurende het hele installatieproces administreert en archiveert de leidinggevend monteur werktuigkundige installaties gegevens zoals urenstaten, materiaalverbruik en revisietekeningen.

De leidinggevend monteur werktuigkundige installaties controleert de aanleg van rookgasafvoer volgens de norm zoals beugels, materialen, lekdichtheid (incl. stapelde bouw).

Hij controleert en inspecteert het functioneren van rookgasleidingen: lekkage door gebruik, corrosie, toegepaste materialen, werking van gebouw/krimp/rek, risico van windval, vrije rookgasafvoer buiten, centrale rookgasafvoer in gestapelde bouw.

Hij controleert op ventilatie en aanvoer van verbrandingslucht en het voorkomen van recirculatie.

Hij controleert op de afstelling van het toestel en stemt het toestel af op brandstof.

Hij voert een CO2/CO meting uit en interpreteert de meetwaarden.

Hij stelt de gas-luchtverhouding controle af.

Hij controleert de veilige werking van de gehele installatie in relatie tot zijn omgeving, niet alleen gedurende de aanleg maar de gehele levenscyclus van de installatie. (Denk aan verbouw, wijzigingen aan de installatie, ruimten en de plaatsing van de rookgas afvoer, nog voldoende ventilatie aanwezig).

Hij plaatst de koolmonoxidemelder (voorschriftenplaatsing) en controleert op werking.