Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Als uitvoerder ben je verantwoordelijk voor het begeleiden en laten uitvoeren van projecten in de bouw, verbouw of het onderhoud van elektrotechnische of werktuigkundige installaties. Dat kunnen bijvoorbeeld projecten zijn voor het aanleggen, uitbreiden of onderhouden van gebouwbeheerssystemen of klimaatsystemen. Je voert je werkzaamheden uit voor diverse opdrachtgevers binnen de sectoren woningbouw, utiliteitsbouw, de renovatie/verbouw, de nieuwbouw en het resultaatgericht vastgoedonderhoud. Je kunt werkzaam zijn in een klein bedrijf (één tot vijftien personen), in een middelgroot of groot bedrijf.

Daar werk je

Als uitvoerder voer je werkzaamheden uit op de werkplek of de bouwplaats waar je de dagelijkse leiding hebt over de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. Je hebt hierbij te maken met een diversiteit aan personen waarmee je samenwerkt. Je stuurt eigen en eventueel ingehuurde medewerkers aan. Daarnaast werk je samen met de calculator, werkvoorbereider, projectleider en de opzichter van de opdrachtgever. Verder onderhoud je contacten met opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers en eventueel met bewoners/gebruikers van het bouwwerk.
Je bent op de bouwplaats zowel proces- als productmatig verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de uitvoering en het tot stand komen van het werk en voor alle daaraan gerelateerde aspecten. Je hebt als uitvoerder een diversiteit aan organisatorische, leidinggevende, controlerende en administratieve taken, die je met elkaar dient te kunnen combineren.

De uitvoerder inventariseert de wensen en eisen van de opdrachtgever. Hierbij informeert hij naar de wensen, eisen, voorwaarden en financiële mogelijkheden van de opdrachtgever.

Hij beantwoordt vragen van de opdrachtgever, stelt de opdrachtgever op de hoogte van de (technische) mogelijkheden en geeft advies.

Hij controleert of hij de wensen van de opdrachtgever juist geïnterpreteerd heeft.

De uitvoerder verzamelt op basis van de technische voorwaarden, financiële mogelijkheden en eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever informatie over de mogelijkheden van het bedrijf (bijvoorbeeld of het project uitgevoerd kan worden in de door de opdrachtgever gewenste periode).

Hij verzamelt informatie over de externe projectvoorwaarden (wet- en regelgeving) en de technische uitvoeringsvoorwaarden. Indien nodig schakelt hij externe deskundigen (bijvoorbeeld een jurist of bouwkundig adviseur) in.

Hij ordent en structureert de informatie, legt de informatie vast en maakt een projectmap aan.

De uitvoerder stelt indien van toepassing door middel van inspectie de conditie van het object vast. Hierbij maakt hij gebruik van gestandaardiseerde inspectiemethoden.

Hij meet het object in en maakt hierbij zoveel mogelijk gebruik van reeds beschikbare projectinformatie.

Hij legt de verkregen gegevens vast, analyseert de inspectieresultaten, achterhaalt de oorzaken van gebreken en formuleert onderhoudsmaatregelen.

Zo nodig schakelt hij externe deskundigen in (bijvoorbeeld een bouwkundig adviseur, vaktechnisch adviseur of leverancier).

De uitvoerder stelt op basis van relevante verzamelde informatie een plan van aanpak op dat zowel technische als financiële informatie bevat (onder andere de te nemen onderhoudsmaatregelen, de kosten en de eisen die de opdrachtgever aan de uitvoering stelt).

Hij stelt het plan van aanpak zodanig op dat, met de omschreven activiteiten, tegen zo min mogelijk inspanning het gewenste kwaliteitsniveau gewaarborgd kan worden. Eventueel stelt hij eerst een voorlopig plan van aanpak op dat hij doorspreekt met de leidinggevende en/of de uitvoerder en stelt daarna een definitief plan van aanpak op.

Indien van toepassing formuleert hij alternatieven.

Hij overlegt indien nodig met externe adviseurs en stemt tussentijds af met de opdrachtgever.

De uitvoerder vraagt indien nodig gegevens op bij leveranciers en/of onderaannemers (waaronder prijs en kwaliteit van benodigde producten en diensten) en maakt op basis van de onderhoudsmaatregelen uit het plan van aanpak en de gegevens uit de inventarisatie verschillende calculaties.

Hij berekent de kostprijs, bekijkt de mogelijkheden om kosten te reduceren, voert deze door en bespreekt de berekeningen met de directie/bedrijfsleider. Eventueel stelt hij de calculaties bij.

In samenspraak met de directie/bedrijfsleider bepaalt hij t.b.v. de offerte de te berekenen winstpercentages over het materiaal en de manuren.

De uitvoerder presenteert het voorstel (plan van aanpak en calculaties(s)) aan de opdrachtgever. Indien van toepassing kiest hij presentatiemiddelen en maakt hij een presentatie of laat deze maken en verzorgt de presentatie.

Hij informeert de opdrachtgever over de verschillende aspecten uit het voorstel, beargumenteert gemaakte keuzes en beantwoordt vragen van de opdrachtgever.

Hij stemt de presentatie en het onderhandelingsresultaat indien noodzakelijk af met de directie/bedrijfsleiding en onderhandelt waar nodig met de opdrachtgever over (onderdelen van) het voorstel.

De uitvoerder stelt op basis van het goedgekeurde voorstel een offerte en/of prestatieovereenkomst op, waarin zowel technische informatie als financiële informatie is opgenomen.

Eventueel licht hij deze mondeling toe aan de opdrachtgever en voert onderhandelingen over (onderdelen van) de offerte/prestatieovereenkomst.

Indien nodig stelt hij de offerte/prestatieovereenkomst bij.

Na aanbieding aan de opdrachtgever volgt hij de offerte.

De uitvoerder verzamelt de benodigde gegevens voor de werkbegroting en -planning.

Hij bepaalt welke werkzaamheden wanneer en in welke volgorde uitgevoerd moeten worden en stelt een projectplanning en werkbegroting ten behoeve van de eigen, bedrijfsinterne capaciteit- en kostenplanning op.

Hij houdt hierbij rekening met leveringstermijnen en –voorwaarden, de uitvoeringsmethode, het in te zetten materiaal, de aan te stellen onderaannemers, etc.

Hij stemt de planning en werkbegroting af met de directie/bedrijfsleider en neemt bij afwijkingen van de eerdere afspraken contact op met de opdrachtgever.

De uitvoerder benadert op basis van de projectplanning en werkbegroting externe partijen (onderaannemers en/of leveranciers) ten behoeve van de inkoop van capaciteit, materieel en materiaal.

Hij maakt afspraken met hen over prijzen, garanties, benodigde (veiligheids-)certificaten en de levering van producten en diensten en legt deze bij het inhuren van personeel contractueel vast.

Hij stemt beslissingen af met de directie/bedrijfsleiding.

De uitvoerder stelt indien van toepassing een veiligheids-, gezondheids- en milieuplan op (VGM-plan) of beoordeelt dit plan. Eventueel maakt hij hiervoor een risico-inventarisatie.

Hij informeert betrokkenen over het opgestelde plan en meldt belangrijke zaken.

De uitvoerder zet een referentieproject op, indien het om een groter project gaat.

Hij bereidt de uitvoering voor, stelt een projectteam samen en stemt de planning en uitvoering af met de opdrachtgever.

Tijdens de uitvoering controleert hij of het project volgens plan wordt uitgevoerd en signaleert knelpunten.

Als het project is uitgevoerd organiseert hij een evaluatiemoment, waarin onder andere de knelpunten tijdens de uitvoering en het geleverde kwaliteitsniveau besproken worden met de opdrachtgever en het projectteam.

Aan de hand van dit evaluatiemoment stelt het oorspronkelijke plan eventueel bij.

De uitvoerder stelt het projectteam samen van voldoende capaciteit en organiseert een kick-off meeting voor het projectteam.

Tijdens de meeting informeert hij de betrokkenen over (de doelstellingen van) het project, de verwachtingen ten aanzien van het team en onderwerpen als veiligheid en het te realiseren kwaliteitsniveau.

Hij beantwoordt vragen en checkt of de informatie goed begrepen is.

Suggesties uit de meeting verwerkt hij eventueel in het plan van aanpak.

De uitvoerder controleert de projectmap op volledigheid en juistheid, bepaalt of er relevante informatie ontbreekt en vult de map eventueel aan.

Hij archiveert de projectmap en draagt deze over aan de uitvoerder/het projectteam.

Tijdens de overdracht vertaalt hij de gegevens uit de projectmap naar concrete werkzaamheden en bespreekt hij mogelijke knelpunten tijdens de uitvoering.

De uitvoerder geeft een leerling gerichte (werk)instructies en informeert hem over voorschriften en richtlijnen.

Hij ondersteunt hem (al dan niet op basis van een leerplan) op de werkplaats en op locatie bij het ontwikkelen van zijn competenties.

Na akkoord van de opdrachtgever bereidt de uitvoerder de uitvoering voor. Hij controleert en interpreteert de beschikbare projectinformatie, voert een ingangskeuring uit op de ondergrond en legt deze gegevens vast.

Hij bepaalt in overleg met de algemeen projectleider of werkvoorbereider de fasering van activiteiten, uitvoeringsvolgorde en -werkwijze, inzet en afroep van materieel, materiaal en mensen en legt dit in het uitvoeringsplan vast.

Hij pleegt overleg met deskundigen en leveranciers over werkprocessen, inkoop en afroep van materieel en materiaal en de daarbij optredende knelpunten of onzekerheden.

In het uitvoeringsplan neemt hij een werkbegroting en werkplanning op. Hij houdt de verdeling van de werkzaamheden over de medewerkers rekening met de werklast.

Hij roept bestellingen af voor materiaal, materieel en mensen en zorgt dat het materiaal en materieel worden opgeslagen en geplaatst.

De uitvoerder instrueert tijdens een startbijeenkomst van het project de medewerkers en onderaannemers over de werkzaamheden, het gewenste doel en de kwaliteit en verdeelt de werkzaamheden.

Hij fungeert als aanspreekpunt voor het team en motiveert en coacht medewerkers.

Hij houdt overzicht op de werkprocessen en de inzet en het welzijn van de medewerkers en onderaannemers.

Waar nodig organiseert hij een werkoverleg.

Hij stuurt het gedrag van de medewerkers bij en levert informatie ten behoeve van de uitvoering van het personeelsbeleid, waaronder informatie voor de personeelsbeoordeling.

Op verzoek van zijn leidinggevende geeft hij advies ten behoeve van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

De uitvoerder onderhoudt contacten met de opdrachtgever over de voortgang van het project en bespreekt de te nemen maatregelen bij afwijkingen.

In het geval van meer-/minderwerk geeft hij hierover advies aan de opdrachtgever.

De uitvoerder bewaakt de kwaliteit, legt de gegevens vast en stuurt indien nodig bij.

Hij bewaakt tevens of de werkzaamheden volgens de KAM-voorschriften en wet- en regelgeving worden uitgevoerd. Hij spreekt personeel aan op een onjuiste uitvoering dan wel onveilig en/of ongezond gedrag.

Hij voert overleg met betrokken partijen, zorgt voor voorzieningen om onveilige situaties te voorkomen en regelt zo nodig tijdelijke voorzieningen.

De uitvoerder houdt op basis van de gegevens uit zijn projectadministratie de voortgang en kostenontwikkelingen (zoals personeelskosten en materiaalverbruik) bij en houdt in beeld of er mogelijkheden zijn om kosten te reduceren.

Hij bewaakt de planning en begroting (bijvoorbeeld werkelijke inzet van personeel ten opzichte van begrote inzet). Bij afwijkingen van de planning en begroting analyseert hij de oorzaken en treedt in overleg met betrokken personen of hij stelt de plannen bij.

Hij levert gegevens aan voor de tussencalculaties en nacalculatie.

De uitvoerder legt gedurende de uitvoering van het project de dagelijkse gang van zaken vast (onder andere de manuren, de geleverde materialen en de inzet van onderaannemers) en informeert indien nodig de projectleiding, directie, calculator en administratie.

Hij verwerkt de projectadministratie en levert periodiek gegevens aan ten behoeve van de projectbewaking en de debiteuren-, crediteuren- en salarisadministratie.

De uitvoerder ziet er op toe dat medewerkers na afronding van de uitvoering de werkplek opruimen, het materieel afbreken, het gebruikte materieel reinigen en controleren en tezamen met het resterende materieel veilig opbergen dan wel retourneren naar de verhuurder.

Hij stuurt erop aan dat het afval gescheiden afgevoerd wordt en resterende materialen en middelen goed onderhouden worden.

Hij registreert en rapporteert of het materieel in orde is of mankementen vertoont en welk materiaal is overgebleven dan wel als afval is afgevoerd.

De uitvoerder controleert of het project kan worden opgeleverd aan de opdrachtgever en maakt hierover afspraken.

Hij levert bij kleine projecten samen met de uitvoeringsverantwoordelijke(n) op aan de opdrachtgever, verzamelt en registreert gegevens ten behoeve van de administratieve afhandeling en legt eventuele onvolkomenheden vast in de projectmap.

Hierna levert hij het project definitief op aan de opdrachtgever en verantwoordt eventuele afwijkingen van de oorspronkelijke opdracht in de projectmap.

Hij bewaakt dat de opleverpunten worden uitgevoerd.

Bij grotere projecten draagt de uitvoerder alleen zorg voor de vooroplevering en zorgt dat de opleverpunten uitgevoerd worden (zijn leidinggevende draagt zorg voor de eindoplevering).

De uitvoerder behandelt (tussentijdse) klachten van de opdrachtgever of de gebruikers van het vastgoed of speelt de klachten door aan zijn leidinggevende.

Hij koppelt terug aan de opdrachtgever op welke wijze de klachten worden afgehandeld.

Na oplevering meet hij de klanttevredenheid en evalueert geleverde diensten.