Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Als werkvoorbereider installaties zijn je werkzaamheden adviserend en organiserend. Je bent ook betrokken bij het tekenen en verfijnen van technische producten, werktuigkundige- of elektrotechnische installaties.
Wat je daarbij veel doet is berekeningen maken. Je maakt planningen en berekent wat ervoor nodig is om de installatie binnen de tijd af te ronden. Je bepaalt daarbij de noodzakelijke inzet van machines, materialen en mensen en zorgt ervoor dat de juiste spullen beschikbaar zijn.
Naar aanleiding van je calculaties stel je offertes op. Daarin neem je de kostprijzen van de verschillende gebruikte materialen en producten mee, maar ook de door jouw geplande looptijd van de opdracht. Je houdt eveneens rekening met de wensen van de klant. Nu en dan heb je daarbij ook contact met de afnemer. Als de offerte klaar is, controleert je leidinggevende de offerte.
Een ander deel van je werk is het zorgen voor, en begeleiden bij, een zo goed mogelijk draaiend realisatieproces. Hierbij help je collega’s bij technische problemen of moeilijkheden bij de productie. Ook doe je naberekeningen en overleg je met medewerkers en leidinggevenden.

Daar werk je

Als werkvoorbereider installatie werk je bij een bedrijf dat op locatie technische installaties maakt. Daarbij werk jij op het bedrijfsbureau en soms bij de klanten.

De werkvoorbereider installaties verzamelt de benodigde informatie voor het project/werk. Hij signaleert als er informatie ontbreekt.

Hij interpreteert, beoordeelt, analyseert en structureert de informatie. Hij schakelt zo nodig deskundigen in.

Hij trekt conclusies en bedenkt oplossingen voor de uitvoering.

Hij overlegt met zijn leidinggevende, collega's en/of opdrachtgever over verkregen en bewerkte informatie.

Hij archiveert de projectinformatie.

Hij vormt zich op de werklocatie een beeld van de uit te voeren werkzaamheden.

De werkvoorbereider installaties stelt in de voorbereidingsfase informatie samen voor de uitvoering van het project.

Hij overlegt daarover met de interne organisatie.

Hij werkt de informatie verder uit, controleert uitwerkingen of laat uitwerkingen controleren door zijn leidinggevende, brengt correcties aan en archiveert de informatie.

Hij bespreekt de uitvoeringsinformatie (zoals productiegegevens, planningen, schema’s, instructies en of tekeningen) met de uitvoering.

Hij verwerkt informatie die gedurende de uitvoering wordt teruggekoppeld.

Hij communiceert (bijgestelde) uitvoeringsinformatie met betrokkenen.

Hij verzamelt technische schetsen, tekeningen en materiaalstaten, criteria voor de uit te besteden werkzaamheden en voor de in te kopen kennis of advies.

Hij stelt informatie samen over meer- en minderwerk, benodigde manuren, voorstel voor de inzet van productiemiddelen en materieel.

De werkvoorbereider installaties interpreteert en analyseert de gegevens voor het komende uitvoeringstraject.

Hij controleert voorraden en labelt/reserveert zo nodig aanwezige materialen/middelen.

Hij overlegt met de interne organisatie en met leveranciers over inkoop en afroep van materialen en/of materieel en mogelijk optredende knelpunten of onzekerheden.

Hij maakt afspraken met leveranciers en legt deze vast in een rapportage.

Hij stemt de voorbereidingen van het project af met zijn leidinggevende.

Hij administreert de informatie.

Hij onderhandelt met leveranciers over prijzen en kwaliteit, leveringsvoorwaarden en leveringstijden en eventuele tijdelijke opslag.

De werkvoorbereider installaties kan de koolmonoxidemelder (voorschriftenplaatsing) plaatsen en controleren op werking.

De werkvoorbereider installaties verzamelt en interpreteert informatie die voortkomt uit een opdracht van een klant.

Hij voert intern overleg over de uit te voeren opdracht.

Hij lost problemen op en adviseert daarbij ook over bijvoorbeeld de gewenste leverdatum van het product.

Bij onduidelijkheden in de opdracht overlegt hij met de klant.

De werkvoorbereider installaties berekent de kostprijs van het product. Hij maakt hiertoe berekeningen van o.a. materiaalkosten, materieelkosten, kosten van de afzonderlijke bewerkingen, loonkosten, kosten van eventueel uit te besteden werk en algemene bedrijfskosten.

Hij maakt investeringsberekeningen voor aan te schaffen productiemiddelen en berekent de doorlooptijd van het project.

Hij bespreekt de door hem gemaakte kostprijsberekeningen met de leidinggevende die vervolgens de berekeningen accordeert of verbeterpunten aangeeft.

De werkvoorbereider installaties levert de basisinformatie voor het maken van een complete offerte aan de hand van de aanvraag en de calculatie. Hij hanteert hierbij de doorlooptijd van het project, beschikbare menskracht in tijd en aantal en de (technische) mogelijkheden van het bedrijf.

Hij relateert deze aspecten aan de wensen van de klant. Hij beschrijft waaruit het project bestaat en geeft de looptijden van de projectonderdelen aan.

Hij verwerkt de standaard leveringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden en geldigheidsduur van de offerte.

Hij berekent de aanbiedingsprijs.

Hij stelt een offerte op, waarin hij vaste aspecten opneemt zoals de omschrijving van producten, de aanbiedingsprijs, leveringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden en geldigheidsduur van de offerte. Hij biedt de offerte ter controle aan de leidinggevende aan.

Hij geeft, indien de leidinggevende en de klant dit wensen, persoonlijk een toelichting op de offerte.

De werkvoorbereider installatie maakt een nacalculatie van de daadwerkelijke kosten zoals materieelkosten, kosten van de afzonderlijke bewerkingen, loonkosten, kosten van eventueel uit te besteden werk, algemene bedrijfskosten en de doorlooptijd van de totale opdracht.

Hij vergelijkt deze nacalculatie met de (eerder gemaakte) calculatie en maakt een verschilanalyse. Hij verzamelt en interpreteert deze informatie.

Vervolgens maakt hij berekeningen en gestructureerde overzichten over factoren die de kosten van het product bepalen (inzet van machines, materialen en menskracht).

Hij rapporteert de nacalculaties aan zijn leidinggevende en archiveert de nacalculaties.

De werkvoorbereider installaties neemt deel aan werkoverleg met betrekking tot het installatieproject. Hij overlegt over de benodigde werkzaamheden, de meest praktische werkvolgorde en de te organiseren materialen en middelen.

Hij doet voorstellen om het werk eenvoudiger en/of beter te doen en draagt oplossingen aan voor productietechnische vraagstukken.

De werkvoorbereider installaties bespreekt het installatieproject met monteurs en geeft hen advies, instructies en toelichting.

Hij zoekt bij problemen of stagnatie in de werkuitvoering, in overleg met de projectleider, naar een passende oplossing om de schade te beperken.

Hij informeert de technisch tekenaar met betrekking tot het ontwerp van de installatie.

Hij controleert het installatieproject aan de hand van de planning. Hij waarschuwt de projectleider als hij problemen signaleert.

De werkvoorbereider installatie beantwoordt vragen van de overige onderaannemers/leveranciers (van de gezamenlijke klant) met betrekking tot zijn eigen werkzaamheden.

Bij afwezigheid van leidinggevende fungeert hij als aanspreekpunt.

Hij overlegt met deze andere disciplines, vooral tijdens werkbesprekingen maar ook tijdens project- en bouwvergaderingen.

De werkvoorbereider installaties administreert en archiveert gedurende het gehele installatieproces een breed scala aan gegevens zoals: werkplannen, (revisie)tekeningen, offertes, inkooporders, contracten, facturen, overzichten meer- en minderwerk, verslagen en (meet)rapportages.