Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Als allround dakdekker metaal bestaan je werkzaamheden hoofdzakelijk uit het aanbrengen van dakcomponenten zoals metalen platen, koper, zink, aluminium en staal. Daarnaast verricht je sloopwerk en herstel en onderhoud aan daken. Binnen dit beroep ben je vooral werkzaam in de buitenlucht.
Als allround dakdekker metaal ben je naast je uitvoerende werkzaamheden ook het aanspreekpunt van de collega’s met wie je samenwerkt. Je bewaakt de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden en ziet erop toe dat deze veilig worden uitgevoerd en voldoen aan de veiligheidsnormen. Ook zorg je voor de inrichting van de werkplek. Bij deze werkzaamheden moet je denken aan regelgevingen op het gebied van arbo, veiligheid en milieu. Als er onverwachts logistieke of technische problemen voordoen, moet jij direct maatregelen nemen en oplossingen bedenken

Daar werk je

Als allround dakdekker metaal werk jij rustig op hellende daken of aan gevels in nieuwbouw en renovaties van woningen en utiliteitsgebouwen. Je komt bij dit beroep in contact met verschillende mensen uit diverse bouwdisciplines.

De allround dakdekker metaal maakt een actieplan voor reparatie en onderhoud van de uitwendige scheidingsconstructie.

In het actieplan verwerkt hij de resultaten van de inspectie en een analyse van de oorzaken van lekkages, ventilatieproblemen en schade.

Hij informeert de klant over de geconstateerde problemen en overlegt met hem over het actieplan om de problemen te verhelpen.

De allround dakdekker metaal slaat de te verwerken materialen, het materieel en de gereedschappen op in zijn bus en bij grote projecten op het bouwterrein op.

Hij bouwt de systeemsteiger en stelt het overige materieel op.

Hij brengt klimvoorzieningen aan en maakt de transportmiddelen gebruiksklaar.

Hij brengt veiligheids- en doorwerkvoorzieningen aan.

Hij beschermt de omgeving en stelt de afvalcontainers op.

De allround dakdekker metaal controleert gereedschappen, materiaal en materieel voor het dakdekken met metaal op hoeveelheid, soort en kwaliteit.

Hij controleert periodiek gereedschappen en materieel op beschadigingen en keuringsdatum en stelt de machines af.

Hij meldt onvolkomenheden aan zijn leidinggevende.

De allround dakdekker metaal verwijdert constructiedelen.

Hij selecteert en sorteert herbruikbare onderdelen en scheidt het sloopafval in diverse fracties.

De allround dakdekker metaal verdeelt de te verwerken materialen op het dak en/of de steiger.

De allround dakdekker metaal ruimt gedurende de werkzaamheden steeds zijn werkplek op en laat aan het eind van de werkdag een opgeruimde en veilige werkplek achter.

Aan het eind van het project ruimt hij het afval op en voert dit gescheiden af.

Hij voert de overgebleven materialen af.

Hij breekt de doorwerkvoorzieningen af, verwijdert de veiligheids- en klimvoorzieningen en demonteert de systeemsteiger.

Hij verwijdert beschermingsmiddelen en voert al het gereedschap en materieel af.

De allround dakdekker metaal vervaardigt dak- en gevelcomponenten volgens de gestelde specificaties en/of tekening en de wensen van de opdrachtgever.

Hij controleert zijn eigen werk en het werk van zijn ondergeschikten, indien aanwezig. Hij let daarbij op de kwaliteit en de wensen van de opdrachtgever.

De allround dakdekker metaal meet op het werk de te vervaardigen dak- en gevelcomponenten in.

Hij maakt een gedetailleerde schets, voorzien van de nodige maten.

De allround dakdekker metaal analyseert de constructie en bedenkt mogelijke oplossingen voor de te maken dak- en gevelcomponenten en geeft hierover advies.

De allround dakdekker metaal beoordeelt de kwaliteit van de ondergrond. Hij zorgt dat er geen electrolitische werking kan ontstaan tussen het aan te brengen materiaal en de ondergrond.

Hij maakt een verdeling voor de bedekking, bepaalt de plaats van de bevestigingsprofielen, maakt deze op maat en brengt ze aan.

Hij brengt tijdelijke voorzieningen aan om lekkages te voorkomen.

Hij brengt folie en toebehoren aan.

Hij speelt tijdig in op veranderende weersomstandigheden om lekkage en schade te voorkomen.

De allround dakdekker monteert de dak- en gevelcomponenten en voert aansluitdetails uit.

Hij plaatst de componenten.

De allround dakdekker metaal bedekt de uitwendige scheidingsconstructie volgens de kwaliteitsrichtlijnen met metalen platen en verankert deze volgens de norm.

Hij meet de passtukken af en maakt die op maat.

Hij voert de aansluitdetails regendicht en strak uit en werkt het gedekte vlak af.

Hij controleert of het eindresultaat aan de kwaliteitseisen voldoet.

De allround dakdekker metaal vervangt beschadigde constructiedelen.

Hij verhelpt lekkages.

Hij vervangt componenten en repareert beschadigde aansluitingen.

Hij controleert de hemelwaterafvoeren en goten.

De allround dakdekker metaal sorteert restanten materialen, ruimt het afval op, controleert machines en hulpmiddelen op beschadigingen, maakt machines en hulpmiddelen schoon en voert de overgebleven materialen af.

De allround dakdekker metaal overlegt collegiaal over de werkzaamheden en bespreekt met hen de uitvoeringsaspecten met betrekking tot werkvolgorde, kwaliteit, veiligheid, milieu, werkmethodiek en planning.

Hij instrueert en begeleidt de dakbedekkingsmonteurs bij hun werkzaamheden.

Hij overlegt met zijn leidinggevende over het benodigde personeel, materieel en materiaal en regelt deze in onderling overleg.

Hij houdt rekening met onvoorziene omstandigheden en past de werkzaamheden daarop aan.

Hij overlegt met collega's over hun werkzaamheden en begeleidt minder ervaren collega's vaktechnisch.

De allround dakdekker metaal controleert of er gewerkt wordt volgens de bedrijfsvoorschriften en voorschriften over veiligheid, arbo en milieu.

Hij controleert of de voorzieningen en middelen die gebruikt worden voldoen aan de wettelijke eisen en ziet er op toe dat deze worden gebruikt volgens de voorschriften.

Hij bewaakt dat de constructies volgens opdracht, voorschriften en kwaliteitseisen worden gemaakt.

Hij spreekt collega's aan op onveilig gedrag of handelen.

Hij onderneemt actie bij gebreken en als keuren ontbreken.

De allround dakdekker metaal luistert naar en reageert op wensen van de klant/opdrachtgever.

Hij overlegt binnen de gestelde kaders met derden en met klanten/opdrachtgevers over de werkzaamheden en stemt deze met hen af.

Hij komt met werkbare oplossingen voor vragen en problemen, licht deze toe en lost de problemen op.

Hij maakt afspraken met de opdrachtgever en de andere uitvoerende partijen over de werkzaamheden.

De allround dakdekker metaal bewaakt de voortgang van de werkzaamheden.

Hij ziet er op toe dat het werk volgens de planning wordt uitgevoerd, of de collega's zich aan hun taak houden en of materiaal en materieel goed wordt ingezet.

Hij constateert tijdig afwijkingen en stuurt daarin bij.

Daarbij bedenkt hij de consequenties van wijzigingen in de uitvoering en afwijking van de planning.

De allround dakdekker metaal rapporteert aan zijn leidinggevende over de voortgang van het werk.

Hij rapporteert door wie er hoeveel uren is gewerkt, wat er aan materialen is verwerkt en welk materieel hoeveel uren is ingezet.

Hij rapporteert incidenten, klachten, ongevallen en bijna-ongevallen.