Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Je werkzaamheden als servicetechnicus werktuigkundige installaties bestaan uit het repareren en onderhouden van apparaten en installaties op locatie bij de klant of binnen het eigen bedrijf. Inspecteren en modificeren maken ook deel uit van je werkzaamheden. Het gebruiksklaar maken kan gaan om onderhoudssituaties, maar ook om oplevering bij nieuwbouw. Je werkzaamheden kenmerken zich door de afwisseling aan apparaten, machines en installaties waaraan wordt gewerkt en de steeds aanwezige tijdsdruk.

Daar werk je

Als servicetechnicus werktuigkundige installaties ben je werkzaam in de sector techniek. Je werkt bij de storingsdienst of onderhoudsafdeling van productie-, installatie- en service-, winkelbedrijven. Jouw werkzaamheden vinden plaats in woningen, flats, maar ook in ziekenhuizen, kantoorgebouwen en scholen.

De servicetechnicus werktuigkundige installaties ontvangt van zijn leidinggevende een opdracht en overlegt over de uit te voeren werkzaamheden, planning en werkwijze.

Hij verzamelt en interpreteert alle relevante informatie zoals tekeningen, schema's, logboeken, handboeken, handleidingen en procedures.

Hij beoordeelt de werksituatie en deelt zijn werkzaamheden in, rekening houdend met andere vastgestelde planningen.

Hij verzamelt materialen, gereedschappen, meet- en controleapparatuur en materieel en maakt deze klaar voor gebruik.

Hij bespreekt knelpunten met zijn leidinggevende, klant en andere betrokkenen.

De servicetechnicus werktuigkundige installaties meldt zich bij de klant, stelt zich voor en informeert naar klachten, veiligheidsvoorzieningen en risico’s voor mens, milieu, werktuigkundige apparatuur en installaties en procesvoortgang.

Hij leest de tekeningen en gebruikersinstructies van zowel papier als door hem digitaal op te roepen informatie. Hij controleert en interpreteert de geschiedenis van werktuigkundige installaties. Hij beoordeelt globaal de staat van werktuigkundige installaties (kijkt, luistert, voelt en ruikt). Hij controleert de normale werking en vergelijkt waarnemingen (zoals ontsteking, vlambeeld, gaslucht, gekleurd leidingwater, loszittende installatiedelen) met het in de onderhoudsinstructies beschreven of anderszins door hem verwachte beeld.

Hij signaleert en interpreteert afwijkingen en stelt voor de hand liggende oorzaken vast.

Hij deelt zijn bevindingen indien nodig aan de klant mee en geeft aan welke maatregelen er genomen moeten worden en geeft aan als onderdelen mogelijk voor extra onderhoud en kosten gaan zorgen. Hij legt uit waarom het rendabeler is om bepaalde onderdelen preventief te vervangen.

De servicetechnicus werktuigkundige installaties controleert of de werktuigkundige installaties veilig werken en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen op de locatie aanwezig zijn.

Hij neemt maatregelen waardoor een inspectie op een veilige manier kan worden uitgevoerd.

Niet veilig werkende werktuigkundige installaties stelt hij zelfstandig buiten bedrijf en motiveert dit aan de klant.

De servicetechnicus werktuigkundige installaties voert metingen en testen uit aan complexe of samengestelde werktuigkundige installaties.

Hij voert bijvoorbeeld metingen uit aan complexe (cascade) regelingen, bewaking op afstand van gebouwinstallaties (gebouwbeheersystemen). Hij voert naar aanleiding van de (normatieve) metingen met gekalibreerde meetapparatuur ook relevante berekeningen uit.

Hij registreert status/onderhoudsgegevens.

Hij signaleert en interpreteert afwijkingen, gebruikmakend van aanwezige en opvraagbare gegevens zoals onderhoudscontract, fabrieksdocumentatie en rapport van eerste bijzondere inspectie (EBI-rapport).

Hij voert (rest)materialen en gereedschappen op de juiste wijze af.

De servicetechnicus werktuigkundige installaties controleert de aanleg van rookgasafvoer volgens de norm zoals beugels, materialen, lekdichtheid (incl. stapelde bouw).

Hij controleert en inspecteert het functioneren van rookgasleidingen: lekkage door gebruik, corrosie, toegepaste materialen, werking van gebouw/krimp/rek, risico van windval, vrije rookgasafvoer buiten, centrale rookgasafvoer in gestapelde bouw.

Hij controleert op ventilatie en aanvoer van verbrandingslucht en het voorkomen van recirculatie.

Hij controleert op de afstelling van het toestel en stemt het toestel af op brandstof.

Hij voert een CO2/CO meting uit en interpreteert de meetwaarden.

Hij controleert de veilige werking van de gehele installatie in relatie tot zijn omgeving, niet alleen gedurende de aanleg maar de gehele levenscyclus van de installatie. (Denk aan verbouw, wijzigingen aan de installatie, ruimten en de plaatsing van de rookgas afvoer, nog voldoende ventilatie aanwezig) .

Hij stelt de gas-luchtverhouding controle af.

Hij plaatst de koolmonoxidemelder (voorschriftenplaatsing) en controleert op werking.

De servicetechnicus werktuigkundige installaties verwerkt de status-, onderhouds- en storingsgegevens.

Hij maakt een inspectierapport als dit volgens de bedrijfsvoorschriften noodzakelijk is.

Hij informeert de klant over de onderhoudssituatie en zo nodig over bediening en gebruik van de werktuigkundige installaties.

Hij noteert gemaakte afspraken.

De servicetechnicus werktuigkundige installaties verzamelt, leest en interpreteert alle relevante informatie zoals inspectie-en testrapportage, (automatische) meldingen en opdracht tot onderhoud of modificatie. Verder verzamelt hij tekeningen, schema's, logboeken, handboeken en handleidingen die nodig zijn. Indien nodig regelt hij werkvergunningen voor hemzelf en voor anderen.

Hij vraagt indien nodig aanvullende informatie aan de klant of leidinggevende en informeert naar het huidige (dis)functioneren en de storingsgeschiedenis van werktuigkundige installaties.

Hij beoordeelt de werksituatie.

Hij deelt zijn eigen werkzaamheden in en houdt hierbij rekening met knelpunten.

Hij verzamelt materialen, gereedschappen, apparatuur en materieel en maakt deze klaar voor gebruik.

De servicetechnicus werktuigkundige installaties meldt zich bij de klant en informeert naar veiligheidsvoorzieningen en risico’s voor mens, milieu, apparatuur en procesvoortgang.

Hij controleert de veiligheid van de apparatuur, installaties en omgeving. Hij controleert of de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen/veiligheidsvoorzieningen op de locatie aanwezig zijn. Hij stelt apparatuur en/of installatie(delen) buiten bedrijf en neemt alle overige maatregelen waardoor de werkzaamheden op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd.

Hij zorgt omwille van de veiligheid en een betrouwbare werkuitvoering permanent voor een ordelijke en zo veel mogelijk opgeruimde werkplek.

De servicetechnicus werktuigkundige installaties ontvangt een storingsmelding.

Hij lokaliseert en analyseert de storing, waaronder complexe (samengestelde), intermitterende en repeterende storingen van mechanische, elektr(on)ische en regeltechnische aard, met behulp van de benodigde (meet)apparatuur en informatie uit relevante bronnen. Op basis hiervan stelt hij een diagnose.

Wanneer een storing vaak blijkt voor te komen signaleert hij dit en dient hiervoor verbetervoorstellen in.

Hij raadpleegt bij twijfel een collega of specialist over de gestelde diagnose.

De servicetechnicus werktuigkundige installaties stelt op basis van de diagnose de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden vast.

Hij bepaalt de planning van de werkzaamheden en overlegt zo nodig met zijn leidinggevende over reparatie of vervanging, assistentie of het uit handen geven van de werkzaamheden.

Hij schat de te verwachten overlast voor de klant in.

De servicetechnicus werktuigkundige installaties bespreekt met de klant de mogelijke overlast ten gevolge van de werkzaamheden.

Hij verhelpt storingen in werktuigkundige installaties op basis van de gestelde diagnose of voert modificaties of preventief onderhoud volgens opdracht uit. Hij doet dit door middel van reiniging, reparatie of vervanging van onderdelen, het verhelpen van lekkages, door middel van het vervangen van software of het bijregelen van de werktuigkundige installaties.

Hij selecteert daarbij tevens vervangende componenten (zoals pompen, brandercomponenten) op grond van fabrikantkarakteristieken, waarbij hij ervoor zorgt dat hij binnen de normen van het EBI-rapport blijft.

Indien hij constateert dat (de oorzaak van) de storing niet direct volledig verholpen kan worden zorgt hij na overleg met zijn leidinggevende zo mogelijk voor een tijdelijke oplossing van het probleem.

Bij alle werkzaamheden zorgt hij dat de veiligheid permanent is gewaarborgd.

De servicetechnicus werktuigkundige installaties test en controleert de werking van gemonteerde componenten van werktuigkundige installaties.

Niet veilig te gebruiken of te maken apparatuur en installaties stelt hij niet in bedrijf.

Hij draagt zorg voor zijn materialen, gereedschappen, materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen.

De servicetechnicus werktuigkundige installaties maakt (componenten van) werktuigkundige installaties gebruiksklaar door middel van het opnieuw inregelen, afstellen en indien nodig, programmeren van de besturing of aansturing.

Hij test en controleert de werking van (componenten van) werktuigkundige installaties en stelt de in- en afregeling en programmering bij totdat de componenten en installatie werken volgens de richtlijnen van de fabrikant, volgens de specificaties en de wensen van de opdrachtgever en volgens de geldende normen en arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften. Hij houdt daarbij rekening met componenteigenschappen (zoals pompkarakteristieken) en bouwfysische zaken (zoals reactie van een gebouw op een stooklijn, verhouding straling/convectie).

Hij past tevens naar eigen inzicht regelparameters aan binnen de fabrieks- en EBI-richtlijnen.

Indien nodig wordt een testprogramma doorlopen.

De servicetechnicus werktuigkundige installaties vult alle relevante formulieren en logboeken in en maakt een rapport.

Hij vult het logboek, werkbonnen, servicebonnen en een eindcontrolerapport in. Het komt voor dat hij op het onderhouden en gecontroleerde toestel een controlesticker plakt. Afhankelijk van hoe het bij het bedrijf geregeld is laat hij de klant de werkbon aftekenen.

De servicetechnicus werktuigkundige installaties draagt werktuigkundige installaties ter acceptatie over aan de klant. Hij informeert of de klant tevreden is en adviseert de klant zo nodig over bediening en gebruik van de apparatuur/installaties.

Hij noteert acceptatie van de apparatuur/installatie en eventueel gemaakte afspraken.

De servicetechnicus werktuigkundige installaties geeft aan meerdere minder ervaren collega's die aan verschillende (deel)projecten werken duidelijke instructies, uitleg en aanwijzingen over de uit te voeren werkzaamheden.

Hij deelt zijn kennis en ervaring, fungeert als vraagbaak en beantwoordt vragen geduldig.

Hij controleert de uitvoering en het resultaat van de werkzaamheden van de minder ervaren collega.

Hij geeft de minder ervaren collega's voldoende ruimte om te leren.

Hij geeft zelf het goede voorbeeld qua omgang en uitvoering.