Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Als servicemonteur werktuigkundige installaties onderhoud, repareer en verbeter je kleine en grote installaties voor gas, cv, water, sanitair en kleine luchtbehandeling- en klimaatinstallaties, zoals airco’s, maar ook warmte-terugwininstallaties in bijvoorbeeld een woning, een school, een sportaccommodatie, fabriek of kantoor. Je vervangt als dat nodig is complete toestellen en alles wat daarbij hoort, voornamelijk in woonhuizen en grotere gebouwen. Soms stel je ook grotere gasinstallaties en kleine luchtbehandeling- en klimaatinstallaties in bedrijf. Je controleert de werking en stelt de installaties opnieuw in als dat nodig is. Daarnaast spoor je storingen op en verhelpt ze door de benodigde reparaties uit te voeren. Bij storingen of gebreken bepaal je of repareren mogelijk is. Verder adviseer je over het eventueel verbeteren van een installatie en in sommige gevallen voer je die verbetering zelf uit.

Daar werk je

Als servicemonteur werktuigkundige installaties ben je werkzaam in de sector techniek. Je werkt bij de storingsdienst of onderhoudsafdeling van productie-, installatie- en service-, of winkelbedrijven. Jouw werkzaamheden vinden plaats in woningen, flats, maar ook in ziekenhuizen, kantoorgebouwen en scholen.

De servicemonteur werktuigkundige installaties ontvangt van zijn leidinggevende een opdracht en overlegt over de uit te voeren werkzaamheden, planning en werkwijze.

Hij verzamelt, leest en interpreteert alle relevante informatie zoals inspectie en testrapportage, (automatische) meldingen en opdracht tot onderhoud of modificatie. Verder verzamelt hij tekeningen, schema's, logboeken, handboeken en handleidingen die nodig zijn.
Hij vraagt indien nodig aanvullende informatie aan de klant of leidinggevende en informeert naar het huidige (dis)functioneren en de storingsgeschiedenis van de werktuigkundige installatie.

Hij beoordeelt de werksituatie en deelt zijn eigen werkzaamheden in, rekening houdend met andere vastgestelde planningen en knelpunten.

Hij verzamelt materialen, gereedschappen, meet- en controleapparatuur en materieel en maakt deze klaar voor gebruik.

Hij bespreekt knelpunten met zijn leidinggevende, klant en andere betrokkenen.

De servicemonteur werktuigkundige installaties meldt zich bij de klant, stelt zich voor en informeert naar klachten, veiligheidsvoorzieningen en risico’s voor mens, milieu, werktuigkundige apparatuur en installaties en procesvoortgang.

Hij leest de tekeningen en gebruikersinstructies van zowel papier als door hem digitaal op te roepen informatie. Hij controleert en interpreteert de geschiedenis van werktuigkundige installaties. Hij beoordeelt globaal de staat van de installatie (kijkt, luistert, voelt en ruikt). Hij controleert de normale werking en vergelijkt waarnemingen met het in de onderhoudsinstructies beschreven of anderszins door hem verwachte beeld.

Hij signaleert en interpreteert afwijkingen en stelt voor de hand liggende oorzaken vast.

Hij deelt zijn bevindingen indien nodig aan de klant mee en geeft aan welke maatregelen er genomen moeten worden en geeft aan als onderdelen mogelijk voor extra onderhoud en kosten gaan zorgen. Hij legt uit waarom het rendabeler is om bepaalde onderdelen preventief te vervangen.

De servicemonteur werktuigkundige installaties controleert of de werktuigkundige installatie veilig werkt en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen op de locatie aanwezig zijn.

Hij neemt maatregelen waardoor een inspectie op een veilige manier kan worden uitgevoerd. Hij zorgt omwille van de veiligheid en een betrouwbare werkuitvoering permanent voor een ordelijke en zo veel mogelijk opgeruimde werkplek.

Een niet veilig werkende installatie stelt hij in overleg met de leidinggevende buiten bedrijf en neemt alle overige maatregelen waardoor de werkzaamheden op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd. Hij motiveert dit aan de klant of verwijst de klant naar zijn leidinggevende.

De servicemonteur werktuigkundige installaties voert metingen en testen uit aan werktuigkundige installaties.

Hij voert naar aanleiding van de (normatieve) metingen met gekalibreerde meetapparatuur ook relevante berekeningen uit.

Hij registreert status/onderhoudsgegevens.

Hij signaleert en interpreteert afwijkingen, gebruikmakend van aanwezige en (digitaal) opvraagbare gegevens zoals fabrieksdocumentatie en brancherichtlijnen.

Hij voert (rest)materialen en gereedschappen op de juiste wijze af.

De servicemonteur werktuigkundige installaties controleert de aanleg van rookgasafvoer volgens de norm zoals beugels, materialen, lekdichtheid (incl. stapelde bouw).

Hij controleert en inspecteert het functioneren van rookgasleidingen: lekkage door gebruik, corrosie, toegepaste materialen, werking van gebouw/krimp/rek, risico van windval, vrije rookgasafvoer buiten, centrale rookgasafvoer in gestapelde bouw.

Hij controleert op ventilatie en aanvoer van verbrandingslucht en het voorkomen van recirculatie.

Hij controleert op de afstelling van het toestel en stemt het toestel af op brandstof.

Hij voert een Co2/Co meting uit en interpreteert de meetwaarden.

Hij stelt de gas-luchtverhouding controle af.

Hij controleert de veilige werking van de gehele installatie in relatie tot zijn omgeving, niet alleen gedurende de aanleg maar de gehele levenscyclus van de installatie. (Denk aan verbouw, wijzigingen aan de installatie, ruimten en de plaatsing van de rookgas afvoer, nog voldoende ventilatie aanwezig) .

Hij plaatst de koolmonoxidemelder (voorschriftenplaatsing) en controleert op werking.

De servicemonteur werktuigkundige installaties verwerkt de status-, onderhouds- en storingsgegevens.

Hij maakt een inspectierapport als dit volgens de bedrijfsvoorschriften noodzakelijk is.

Hij informeert de klant over de onderhoudssituatie en zo nodig over bediening en gebruik van de werktuigkundige installatie.

Hij noteert gemaakte afspraken.

De servicemonteur werktuigkundige installaties ontvangt een storingsmelding.

Hij lokaliseert en analyseert mechanische storingen en eenvoudige elektrotechnische storingen met behulp van de benodigde (meet)apparatuur en informatie uit relevante bronnen. Op basis hiervan stelt hij een diagnose.

Hij raadpleegt bij twijfel een collega of specialist over de gestelde diagnose.

De servicemonteur werktuigkundige installaties stelt op basis van de diagnose de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden vast.

Hij bepaalt de planning van zijn eigen werkzaamheden en overlegt zo nodig met zijn leidinggevende over reparatie of vervanging.

Hij schat de te verwachten overlast voor de klant in.

De servicemonteur werktuigkundige installaties bespreekt met de klant de mogelijke overlast ten gevolge van de werkzaamheden.

Hij verhelpt storingen in apparatuur/installaties op basis van de gestelde diagnose of voert modificaties of preventief onderhoud volgens opdracht uit. Hij doet dit door middel van reiniging, reparatie of vervanging van onderdelen, het verhelpen van lekkages, door middel van het vervangen van software of het bijregelen van de werktuigkundige installatie.

Indien hij constateert dat (de oorzaak van) de storing niet direct volledig verholpen kan worden, zorgt hij na overleg met zijn leidinggevende zo mogelijk voor een tijdelijke oplossing van het probleem.

De servicemonteur werktuigkundige installaties test en controleert de werking van gemonteerde componenten van werktuigkundige installatie.

Niet veilig te gebruiken of te maken apparatuur en installaties stelt hij niet in bedrijf.

Hij draagt zorg voor zijn materialen, gereedschappen, materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen.

De servicemonteur werktuigkundige installaties maakt werktuigkundige installaties gebruiksklaar door middel van het opnieuw inregelen, afstellen en indien nodig, programmeren van de besturing of aansturing.

Hij test en controleert de werking van de installatie en stelt de in- en afregeling en programmering bij totdat de installatie werkt volgens de richtlijnen van de fabrikant, volgens de specificaties en de wensen van de opdrachtgever en volgens de geldende normen en arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften.

Indien nodig wordt een testprogramma doorlopen.

De servicemonteur werktuigkundige installaties vult alle relevante formulieren, logboeken, werkbonnen, servicebonnen en een (eindcontrole)rapport.

De servicemonteur werktuigkundige installaties draagt de werktuigkundige installatie ter acceptatie over aan de klant. Hij informeert of de klant tevreden is en adviseert de klant zo nodig over bediening en gebruik van de apparatuur/installatie.

Hij noteert acceptatie van de apparatuur/installatie en eventueel gemaakte afspraken.

De servicemonteur werktuigkundige installaties geeft minder ervaren collega's duidelijke instructies, uitleg en aanwijzingen over de uit te voeren werkzaamheden.

Hij deelt zijn kennis en ervaring, fungeert als vraagbaak en beantwoordt vragen geduldig.

Hij controleert de uitvoering en het resultaat van de werkzaamheden van de minder ervaren collega.

Hij geeft zelf het goede voorbeeld qua omgang en uitvoering.