Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Als technicus installatietechniek ben je verantwoordelijk voor complexe werktuigkundige installatie-systemen in woningen en utiliteit zoals bijvoorbeeld klimaat beheersingssystemen. Als vakman weet jij alles van techniek maar je kunt ook goed met mensen omgaan. Je kunt aan je collega's helder uitleggen wat ze moeten doen en helpt ze om het beste resultaat te bereiken. Jij bent verantwoordelijk voor de (realisatie van de) installatie en het aanspreekpunt voor de klant.

Daar werk je

Als technicus installatietechniek werk je bij een installatiebedrijf dat gas-, water-, centrale verwarming- en sanitaire installaties aanlegt, onderhoudt en wijzigt. Jouw werkzaamheden vinden plaats in woningen, flats, maar ook in ziekenhuizen, kantoorgebouwen en scholen.

De technicus installatietechniek onderzoekt de behoeften van de doelgroep zelf of schakelt deskundigen in.

Hij verzamelt ontwerpgegevens (bijvoorbeeld een programma van eisen) en controleert of de ontwerpgegevens toereikend zijn.

Hij verwerkt en registreert de gegevens.

Hij stemt af met de klant en leidinggevende.

De technicus installatietechniek werkt ontwerpgegevens uit tot (deel)ontwerpen van producten, systemen of installaties.

Bij het uitwerken gebruikt hij zo nodig (CAD) computerprogramma’s.

Hij signaleert (on)mogelijkheden en overlegt met interne en/of externe medewerkers.

De technicus installatietechniek inventariseert eisen, mogelijkheden en wensen betreffende de benodigde materialen en onderdelen voor het ontwerp.

Hij maakt daarin keuzes en stelt zo nodig alternatieven voor.

Hij maakt materiaal- en onderdelenlijsten.

De technicus installatietechniek raadpleegt afdeling(en) die het product of systeem gaan realiseren om voorcalculatie gegevens te verzamelen.

Hij maakt een voorcalculatie van de realisatiekosten, die als referentie voor offerte dient. Hij maakt de kosten in totaal en per post inzichtelijk.

Hij overlegt met zijn leidinggevende en maakt afspraken over de realisatiekosten en legt ze vast.

De technicus installatietechniek bespreekt het werkproces met medewerkers en geeft hen advies, instructies en toelichting.

Hij zoekt bij problemen of stagnatie in de werkuitvoering, in overleg met de leidinggevende, naar een passende oplossing.

Hij houdt tijdens het werk de actuele status van het werk bij en vergelijkt die met de planning. Afwijkingen van de planning legt hij vast en beoordeelt hij op de gevolgen ervan.

Hij signaleert als er afgeweken wordt van regels en procedures. Hij zoekt waar mogelijk naar alternatieven of oplossingen.

De aangepaste planning bespreekt hij met zijn leidinggevende en de consequenties communiceert hij naar betrokkenen.

De technicus installatietechniek verwerkt facturen en rekeningen van leveranciers van een project.

Hij bewaakt de ureninvestering. Hij controleert bedragen, prestaties en leveranties en overlegt bij kostenoverschrijdingen met de leiding of werkvoorbereiding. Hij doet voorstellen over te nemen acties om de kosten te beheersen.

Hij inventariseert meer- en minderwerk en verrekenbare hoeveelheden.

Hij rapporteert over de voortgang van het werk in relatie tot de begroting en stemt deze af met zijn leidinggevende.

De technicus installatietechniek geeft aan hoe het werk moet worden uitgevoerd.

Hij ziet er op toe dat bij de realisatie van het werk volgens het kwaliteitssysteem van het bedrijf gewerkt wordt. Hij stuurt medewerkers bij als daarvan afgeweken wordt.

Daarnaast registreert hij hoe aan normen, regelgeving en kwaliteitseisen is voldaan en legt dat vast.

De technicus installatietechniek controleert of er aan de specificaties en wensen van de klant is voldaan en behandelt klachten.

Hij ondersteunt het opleveren van werk door samen met zijn leidinggevende het werk over te dragen aan de klant.

Hij legt vast hoe het werk vervolgens is afgerond.

De technicus installatietechniek onderzoekt welke productiegegevens hij nodig heeft voor het maken van tekening(pakketten) en een planning. Hij verzamelt deze zelf of schakelt deskundigen in. Hij verwerkt en registreert deze gegevens.

Hij stemt met de klant en leidinggevende af of de vastgelegde productiegegevens compleet en juist zijn.

De technicus installatietechniek werkt de verzamelde productiegegevens uit in een compleet tekeningpakket bestaande uit werktekeningen en materiaallijsten. Hij raadpleegt daarvoor het ontwerp en projectspecificaties.

Hij overlegt met de leidinggevende en/ of uitvoering voor wat betreft inhoud van de werktekeningen en mate van detaillering.

De technicus installatietechniek stelt vast wat er nodig is om het product te realiseren. Hij bepaalt in overleg fasering, uitvoeringsvolgorde, inzet en afroep van materieel, materiaal, mensen en middelen en legt dit vast in een realistische werkplanning.

Hij rapporteert dit aan zijn leidinggevende.

De technicus installatietechniek begeleidt het testen en controleren van systemen. Hij wijst test- en inspectietaken toe en geeft instructies betreffende de geldende voorschriften en procedures.

Hij bespreekt mogelijke overlast ten gevolge van werkzaamheden, geeft prioriteit aan zorgen/problemen van klanten, neemt klachten van klanten serieus en onderneemt zo nodig actie.

Daarnaast laat hij controles uitvoeren om de kwaliteit van producten en systemen vast te stellen. Het gaat hier om testen ten behoeve van zowel preventief als correctief onderhoud.

Hij overlegt met de klant zodat het onderhoud naar tevredenheid en met zo min mogelijk overlast wordt uitgevoerd.

Hij rapporteert resultaten, voorstellen en/of adviezen.

De technicus installatietechniek laat op basis van onderhoudsopdrachten (zo nodig tijdelijke) reparaties aan producten en systemen uitvoeren.

Hij draagt zijn kennis over aan onderhoudsmedewerkers. Hij organiseert mensen en middelen en controleert het onderhoudswerk.

Hij bespreekt de mogelijke overlast ten gevolge van zijn werkzaamheden met de klant, geeft prioriteit aan zorgen/problemen en klachten van klanten.

Hij onderneemt zo nodig actie.