Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Als technicus maintenance koude- en klimaatsystemen leg je systemen aan, je onderhoudt ze en repareert ze. Denk aan professionele koude- en klimaatsystemen, airconditioning en warmtepompsystemen. Dat kunnen kleine systemen zijn, maar ook grote, commerciële/industriële systemen, waar verschillende koudemiddelen worden toegepast. Bijvoorbeeld in de horeca, vlees-, vis- en voedselverwerkende industrie, chemische en/of procesindustrie en in de scheepsbouw. Je stelt deze systemen in bedrijf.

Daar werk je

Als technicus maintenance koude- en klimaatsystemen ben je werkzaam binnen zowel kleine als grote koudetechnische bedrijven. Koudetechnische bedrijven voeren werkzaamheden uit binnen alle marktsegmenten in zowel binnen- als buitenland. De activiteiten worden uitgevoerd in met name de commerciële koude- en klimaattechniek. Je werkt aan kleine tot middelgrote enkelvoudige conventionele en indirecte koudesystemen en warmtepompen.

De technicus maintenance koude- en klimaatsystemen ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Als hem iets niet duidelijk is vraagt hij om uitleg.

Hij verzamelt en controleert de benodigde informatie (tekeningen, schema's, technische informatie en dergelijke), materialen en middelen. Hij registreert de koudemiddelen die hij meeneemt.

Hij meldt zich bij de klant en informeert de klant over de werkzaamheden en inventariseert de klantwensen. In geval van een storing vraagt hij om informatie met betrekking tot de storing en het gedrag van het koude- of klimaatsysteem direct voor en tijdens het constateren van de storing.

Hij overlegt met de klant over de gang van zaken in het bedrijf om te voorkomen dat de bedrijfsvoering van de klant meer dan nodig wordt verstoord

Hij verkent de werkplek en hij beoordeelt of de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden. Hij overtuigt zich van het toegepaste koudemiddel. Afhankelijk van het koudemiddel besluit hij of een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) gemaakt moet worden, of er hulpdiensten moeten worden geïnformeerd en of er voldoende en juiste PBM's beschikbaar zijn.

De technicus maintenance koude- en klimaatsystemen stelt het systeem veilig en met in acht nemen van de bij het toegepaste koudemiddel noodzakelijke veiligheidsmaatregelen buiten bedrijf. Hij schakelt de elektrische voeding af en controleert dit.

Hij demonteert de in de werkopdracht genoemde componenten, appendages, kabels en leidingen. Hij bepaalt zelf de werkvolgorde voor het demonteren.

Hij controleert onderdelen op slijtage, reinigt ze of biedt ze ter revisie aan.

Hij herkent afkomende delen en materialen die niet voor hergebruik geschikt zijn. Hij biedt deze aan voor recycling of vernietiging

De technicus maintenance koude- en klimaatsystemen controleert de onderdelen visueel op beschadigingen.

Hij test en controleert delen van het systeem zoals de schakelkast, verdampers, condensors, regelorganen, koelmeubels en koelcellen, op beschadigingen. Hij lost eventuele problemen op. Hiertoe raadpleegt hij tekeningen, schema's en/of montagevoorschriften.

Hij plaatst en monteert deze in de aangelegde kabels en leidingen.

In bedrijven waar met voedsel gewerkt wordt, controleert hij bovendien specifiek op voedselveiligheid en of het systeem na de door hem uitgevoerde werkzaamheden nog voldoet aan de HACCP.

Bij het werken met natuurlijke koudemiddelen neemt hij de nodige voorzorgsmaatregelen om schade aan mens en milieu te voorkomen.

De technicus maintenance koude- en klimaatsystemen bewerkt, monteert en verbindt bedrading, bekabeling en leidingen.

De technicus maintenance koude- en klimaatsystemen schakelt de voor het uitvoeren van zijn werk noodzakelijk uitgeschakelde alarm en veiligheidssystemen weer in bedrijf. Hij ruimt de werkplek op en voert afvalmaterialen (gescheiden), overgebleven materialen, gereedschappen en materieel af. Hij controleert of de noodzakelijk aanwezige veiligheidsmiddelen als PBM's nog voldoende aanwezig zijn en waar nodig vult hij deze aan.

Hij levert het systeem op. Hij instrueert de klant met betrekking tot de bediening en het gebruik van het systeem.

Hij vult alle vereiste formulieren, werkbonnen en het systeemgebonden register in en registreert de gebruikte hoeveelheid koudemiddel.

Hij geeft door welke materialen en/of onderdelen en veiligheidsmiddelen waaronder PBM's bijbesteld en welk gereedschap of materieel gerepareerd moet worden.

Hij rapporteert eventuele klachten en incidenten aan zijn leidinggevende.

Hij brengt eventuele verbetervoorstellen ten aanzien van het bedrijfstechnisch proces in bij zijn leidinggevende.

De technicus maintenance koude- en klimaatsystemen verricht inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan veelal complexe, industriële koude- en klimaatsystemen.

Hij informeert bij de klant naar het functioneren van het systeem en interpreteert de storingsgeschiedenis. Hij beoordeelt de staat van de koude- en klimaatsystemen (kijkt, luistert, voelt, ruikt, meet en test). Hij signaleert en interpreteert afwijkingen en stelt voor de hand liggende oorzaken vast.

Hij maakt (onderdelen van) de systemen schoon en controleert de staat en conditie. Hij verricht preventief en correctief onderhoud. Hij beoordeelt bijvoorbeeld of alle af- en instellingen goed zijn en voert lekdichtheidsinspecties uit. Hij controleert alle voor het toegepaste koudemiddel aanwezige alarm en veiligheidssystemen op goede werking en juiste afstelling. Indien nodig vervangt hij onderdelen.

Hij deelt zijn bevindingen indien nodig aan de klant mee en geeft aan welke maatregelen er genomen moeten worden en geeft aan als onderdelen mogelijk voor extra onderhoud en kosten gaan zorgen. Hij legt uit waarom het rendabeler is om bepaalde onderdelen preventief te vervangen.

Hij stelt een inspectierapport op. Hij vermeldt duidelijk alle relevante gegevens, bijvoorbeeld de conditie van de installatie of de afspraken die hij met de klant heeft gemaakt. Bij twijfel of bijzonderheden overlegt hij met de direct leidinggevende en/of met de opdrachtgever.

Afhankelijk van de storingsmelding verzamelt de technicus maintenance koude- en klimaatsystemen relevante gegevens van het systeem en de klant en neemt hij de benodigde materialen, materieel en indien mogelijk koudemiddel mee.

Hij zorgt dat hij zo snel mogelijk op locatie is en stelt gerichte vragen aan de klant om de storing te doorgronden.

Hij interpreteert de storingsgeschiedenis en voert visuele controles uit.

Hij analyseert en beredeneert op logische wijze wat er mis kan zijn, zowel op koudetechnisch gebied als aan de proceszijde van de installatie.

Hij verricht de noodzakelijke metingen, bijv. drukmetingen, lekdetectiemetingen, elektrische metingen etc.

Afhankelijk van de problemen en het toegepaste koudemiddel treft hij de juiste (veiligheids)maatregelen en lost hij de storing op.

Hij controleert en test zorgvuldig of de storing ook inderdaad verholpen is.

Als hij de storing niet gelijk kan verhelpen verricht hij noodoplossingen.

Hij onderhoudt telefonisch contact met zijn leidinggevende, bijvoorbeeld de servicecoördinator, over de voortgang van de werkzaamheden en informeert hem
over de maatregelen die getroffen moeten worden om de storing zo snel mogelijk op te lossen (bijv. wanneer hij extra mankracht, materiaal nodig heeft of als het een softwarematige storing betreft en er een programmeur ingeschakeld moet worden).

De technicus maintenance koude- en klimaatsystemen stelt complexe industriële koude- en klimaatsystemen in bedrijf.

Indien nodig informeert hij bij de klant naar relevante gegevens met betrekking tot de aansluiting van het systeem en bespreekt hij de wensen.

Afhankelijk van het systeem vult hij het systeem met stikstof en perst het af. Hij vacumeert het systeem en vult het met koudemiddel, stelt de beveiligingen en regelapparatuur af en regelt ventielen en andere componenten in.

Hij begeleidt de notified body (NOBO) bij het inspecteren van het systeem in het licht van het warenwetbesluit drukapparatuur (PED).

Hij laat het systeem proefdraaien en controleert of het goed functioneert. Ook controleert hij de aanwezige veiligheids- en alarmvoorzieningen op goede werking en op de juiste doorschakeling naar de daarvoor in aanmerking komende instanties en het bedrijf.