Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Als onderhoudsmonteur werktuigkundige installaties onderhoud, repareer en verbeter je kleine en grote installaties voor gas, cv, water, sanitair en kleine luchtbehandeling- en klimaatinstallaties, zoals airco’s, maar ook warmte terugwininstallaties in bijvoorbeeld een woning, een school, een sportaccommodatie, fabriek of kantoor. Je vervangt als dat nodig is complete toestellen en alles wat daarbij hoort, voornamelijk in woonhuizen en grotere gebouwen. Soms stel je ook grotere gasinstallaties en kleine luchtbehandeling- en klimaatinstallaties in bedrijf. Je controleert de werking en stelt de installaties opnieuw in als dat nodig is. Daarnaast spoor je storingen op en verhelpt ze door de benodigde reparaties uit te voeren. Bij storingen of gebreken bepaal je of repareren mogelijk is. Verder adviseer je over het eventueel verbeteren van een installatie en in sommige gevallen voer je die verbetering zelf uit.

Daar werk je

Als onderhoudsmonteur werktuigkundige installaties werk je bij een installatiebedrijf dat gas-, water-, centrale verwarming- en sanitaire installaties aanlegt, onderhoudt en wijzigt. Jouw werkzaamheden vinden plaats in woningen, flats, maar ook in ziekenhuizen, kantoorgebouwen en scholen.

De onderhoudsmonteur werktuigkundige installaties ontvangt van zijn leidinggevende een opdracht en overlegt over de uit te voeren werkzaamheden, planning en werkwijze.

Hij verzamelt en interpreteert alle relevante informatie zoals tekeningen, schema's, logboeken, handboeken, handleidingen en procedures.

Hij beoordeelt de werksituatie en deelt zijn werkzaamheden in, rekening houdend met andere vastgestelde planningen.

Hij verzamelt materialen, gereedschappen, meet- en controleapparatuur en materieel, controleert de door het magazijn of afdeling werkvoorbereiding afgegeven materialen en maakt dit alles klaar voor gebruik.

Hij bespreekt knelpunten met zijn leidinggevende, klant en andere betrokkenen.

De onderhoudsmonteur werktuigkundige installaties meldt zich bij de klant, stelt zich voor en informeert naar klachten, veiligheidsvoorzieningen en risico’s voor mens, milieu, werktuigkundige apparatuur en installaties en procesvoortgang

Hij leest de tekeningen en gebruikersinstructies van zowel papier als van zijn digitaal ter beschikking staande informatie. Hij controleert en interpreteert de geschiedenis van de werktuigkundige installatie. Hij beoordeelt globaal de staat van de installatie (kijkt, luistert, voelt en ruikt). Hij controleert daarbij de normale werking en vergelijkt waarnemingen (zoals vlambeeld en ontsteking) met het in de onderhoudsinstructies omschreven beeld.

Hij signaleert en interpreteert afwijkingen en stelt voor de hand liggende oorzaken vast.

Hij deelt zijn bevindingen indien nodig aan de klant mee en geeft aan welke maatregelen er genomen moeten worden en geeft aan als onderdelen mogelijk voor extra onderhoud en kosten gaan zorgen. Hij legt uit waarom het rendabeler is om bepaalde onderdelen preventief te vervangen.

De onderhoudsmonteur werktuigkundige installaties controleert of de werktuigkundige installatie veilig werkt en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen op de locatie aanwezig zijn.

Hij neemt maatregelen waardoor een inspectie op een veilige manier kan worden uitgevoerd.

Een niet veilig werkende installatie stelt hij in overleg met de leidinggevende buiten bedrijf en motiveert dit aan de klant of verwijst de klant naar zijn leidinggevende.

De onderhoudsmonteur werktuigkundige installaties voert metingen en testen uit aan de werktuigkundige installatie.

Hij maakt het toestel open door bijvoorbeeld de kap te verwijderen en maakt meet- en controlepunten in de installatie of het toestel toegankelijk. Hij doorloopt de hierna genoemde onderhoudswerkzaamheden volgens de werkinstructies die hij van zijn leidinggevende heeft ontvangen en de specifieke onderhoudsinstructies van het type installatie zoals beschikbaar in documentatie die hem op papier en digitaal ter beschikking staan.

Hij controleert de installatie op gas- en vloeistofdichtheid en de juiste en veilige werking van de installatie. Afhankelijk van het type installatie of apparaat doet hij dit door met de daarvoor bestemde meetapparatuur metingen te doen aan onder andere de uitstoot van koolmonoxide, de temperatuurverhoging, de afgegeven hoeveelheid water, de branderdruk en het gasverbruik en bijvoorbeeld bij verwarmingsinstallaties controle te verrichten aan de staat van radiatorafsluiters, de condensafvoer, rookgasafvoer en expansievat.

Hij beoordeelt ook het vlambeeld en de ontsteking visueel.

Vervolgens vergelijkt hij de gemeten waarden en het vlambeeld met de gewenste waarden en het gewenste beeld zoals omschreven in de onderhoudsinstructies.

Hij voert (rest)materialen en gereedschappen op de juiste wijze af.

De onderhoudsmonteur werktuigkundige installaties controleert de aanleg van rookgasafvoer volgens de norm zoals beugels, materialen, lekdichtheid (incl. gestapelde bouw).

Hij plaatst de koolmonoxidemelder (voorschriftenplaatsing) en controleert op werking.

De onderhoudsmonteur werktuigkundige installaties verwerkt de status-, onderhouds- en storingsgegevens.

Hij maakt een inspectierapport als dit volgens de bedrijfsvoorschriften noodzakelijk is.

Hij informeert de klant over de onderhoudssituatie en zo nodig over bediening en gebruik van de werktuigkundige installatie.

Hij noteert gemaakte afspraken.

De onderhoudsmonteur werktuigkundige installaties verzamelt, leest en interpreteert alle relevante papieren en digitale informatie zoals inspectie- en testrapportage, (automatische) meldingen en opdracht tot onderhoud of modificatie. Verder verzamelt hij zowel gedrukte als digitale tekeningen, schema's, logboeken, handboeken en handleidingen die nodig zijn.

Hij vraagt indien nodig aanvullende informatie aan de klant of leidinggevende en informeert naar eventueel (dis)functioneren en de eventuele storingsgeschiedenis van de werktuigkundige installatie.

Hij beoordeelt de werksituatie.

Hij bespreekt met de leidinggevende een planning en deelt de eigen werkzaamheden hierbinnen zodanig in dat geen knelpunten ontstaan.

Hij verzamelt materialen, gereedschappen, apparatuur en materieel en maakt deze klaar voor gebruik.

De onderhoudsmonteur werktuigkundige installaties meldt zich bij de klant en informeert naar veiligheidsvoorzieningen en risico’s voor mens, milieu, apparatuur en procesvoortgang.

Hij controleert of de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen/veiligheidsvoorzieningen op de locatie aanwezig zijn. Hij stelt apparatuur en/of installatie(delen) buiten bedrijf en neemt alle overige maatregelen waardoor de werkzaamheden op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd.

Hij zorgt omwille van de veiligheid en een betrouwbare werkuitvoering permanent voor een ordelijke en zo veel mogelijk opgeruimde werkplek.

De onderhoudsmonteur werktuigkundige installaties ontvangt een storingsmelding.

Hij lokaliseert en analyseert mechanische storingen en eenvoudige elektrotechnische storingen met behulp van de benodigde (meet)apparatuur en informatie uit relevante bronnen. Op basis hiervan stelt hij een diagnose.

Hij raadpleegt bij twijfel een collega of specialist over de gestelde diagnose.

De onderhoudsmonteur werktuigkundige installaties stelt op basis van de gemelde afwijkingen van de installatie de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden vast en bepaalt of de te verrichten handelingen passen binnen zijn standaard onderhoudshandelingen en de aan hem gegeven planning.

Hij overlegt zo nodig met zijn leidinggevende over reparatie of vervanging.

Hij schat de te verwachten overlast voor de klant in.

De onderhoudsmonteur werktuigkundige installaties bespreekt met de klant de mogelijke overlast ten gevolge van de werkzaamheden. Dit is afhankelijk van de resultaten van zijn eerdere metingen en zijn beoordeling.

Hij voert preventief onderhoud volgens opdracht uit: reinigt de installatie van binnen en de verschillende onderdelen en appendages. Hij vervangt vervolgens indien nodig onderdelen (bijvoorbeeld pakkingen, (waakvlam)branders, gasblokken, koppelingen), waarbij hij eenvoudige demontage- en montagewerkzaamheden verricht. Soms vervangt hij software of regelt de werktuigkundige installatie bij. Hij vult de installatie bij en/of ontlucht de installatie. Daarna plaatst hij de kap weer terug op de installatie en stelt hij de installatie weer in bedrijf.

Indien hij constateert dat (de oorzaak van) een storing niet direct volledig verholpen kan worden, zorgt hij na overleg met zijn leidinggevende zo mogelijk voor een tijdelijke oplossing van het probleem.

De onderhoudsmonteur werktuigkundige installaties test en controleert de werking van gemonteerde componenten van de werktuigkundige installatie.

Niet veilig te gebruiken of te maken apparatuur en installaties stelt hij niet in bedrijf.

Hij draagt zorg voor zijn materialen, gereedschappen, materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen.

De onderhoudsmonteur werktuigkundige installaties maakt de werktuigkundige installatie gebruiksklaar door middel van het opnieuw inregelen, afstellen en indien nodig, programmeren van de besturing of aansturing.

Hij test en controleert de werking van de installatie en stelt de in- en afregeling en programmering bij totdat de installatie werkt volgens de instructie van de fabrikant, volgens de specificaties en de wensen van de opdrachtgever en volgens de geldende normen en arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften.

Indien nodig wordt een testprogramma doorlopen.

De onderhoudsmonteur werktuigkundige installaties vult alle relevante formulieren en logboeken in en maakt een rapport.

De onderhoudsmonteur werktuigkundige installaties draagt werktuigkundige installaties t.b.v. woningbouw en utiliteit ter acceptatie over aan de klant. Hij informeert of de klant tevreden is en adviseert de klant zo nodig over bediening en gebruik van de installatie.

Hij noteert acceptatie van de installatie en eventueel gemaakte afspraken.