Informatie op maat
Contact opnemen?

Voor specifieke informatie of informatie op maat, neem contact met ons op.


Dit doe je

Als servicemonteur elektrotechnische installaties verricht je service en onderhoud aan elektrotechnische machines, installaties en apparaten op locatie bij de klant of binnen het eigen bedrijf. Je plant het onderhoud en voert dit zelf uit. Inspecteren en modificeren maken ook deel uit van je werkzaamheden. Het gebruiksklaar maken kan gaan om onderhoudssituaties, maar ook om oplevering bij nieuwbouw. Je werkzaamheden kenmerken zich door de afwisseling aan apparaten, machines en installaties waaraan wordt gewerkt en de steeds aanwezige tijdsdruk.

Daar werk je

Als servicemonteur elektrotechnische installaties werk je bij een elektrotechnisch installatiebedrijf, een elektrotechnisch bedrijf in de industriële sector, of in de bouwsector.

De servicemonteur elektrotechnische installaties ontvangt van zijn leidinggevende een opdracht en overlegt over de uit te voeren werkzaamheden, planning en werkwijze.

Hij verzamelt en interpreteert alle relevante informatie zoals tekeningen, schema's, logboeken, handboeken, handleidingen en procedures.

Hij beoordeelt de werksituatie en deelt zijn werkzaamheden in, rekening houdend met andere vastgestelde planningen.

Hij verzamelt materialen, gereedschappen, meet- en controleapparatuur en materieel en maakt deze klaar voor gebruik.

Hij bespreekt knelpunten met zijn leidinggevende, klant en andere betrokkenen.

De servicemonteur elektrotechnische installaties meldt zich bij de klant en informeert naar veiligheidsvoorzieningen en risico’s voor mens, milieu, machines, apparatuur en installaties en procesvoortgang.

Hij leest de tekeningen en gebruikersinstructies. Hij controleert en interpreteert de geschiedenis van elektrotechnische of mechatronische machines, apparatuur en installaties. Hij beoordeelt globaal de staat van apparatuur/installaties (kijkt, luistert, voelt en ruikt). Hij controleert daarbij de normale werking en vergelijkt waarnemingen met het in de onderhoudsinstructies of richtlijnen omschreven of anderszins door hem verwachte beeld en let op onveilige situaties.

Hij signaleert en interpreteert afwijkingen zoals beschadigingen, slijtage, onvoldoende bescherming tegen elektrische schok of bewegende delen, onvoldoende maatregelen tegen brand(verspreiding) en thermische invloeden, onjuiste keuze of instelling van beveiligingstoestellen, onvoldoende bescherming tegen uitwendige invloeden en onvolledige aanduiding van installatiedelen. Hij stelt voor de hand liggende oorzaken vast.

Hij deelt zijn bevindingen, indien nodig, aan de klant mee en geeft aan welke maatregelen er genomen moeten worden en geeft aan als onderdelen mogelijk voor extra onderhoud en kosten gaan zorgen. Hij legt uit waarom het rendabeler is om bepaalde onderdelen preventief te vervangen.

De servicemonteur elektrotechnische installaties controleert of de apparatuur/installaties veilig werken en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen op de locatie aanwezig zijn.

Hij neemt maatregelen waardoor een inspectie op een veilige manier kan worden uitgevoerd.

Niet veilig werkende apparatuur/installaties stelt hij in overleg met de leidinggevende buiten bedrijf en motiveert dit aan de klant of verwijst de klant naar zijn leidinggevende.

De servicemonteur elektrotechnische installaties leest automatische meldingen van de besturing uit.

Hij voert metingen en testen uit aan het elektro-, besturings- en regeltechnische deel en beperkt het mechanische, pneumatische en/of hydraulische deel van machines, apparatuur en installaties zoals productie-installaties, liften en voedende elektrotechnische installaties.

Hij registreert status/onderhoudsgegevens.

Hij signaleert en interpreteert afwijkingen, gebruikmakend van aanwezige en (digitaal) opvraagbare (elektrotechnische) gegevens, fabrikantspecificaties, klantspecificaties en -meldingen en normbladen.

Hij voert (rest)materialen en gereedschappen op de juiste wijze af.

De servicemonteur elektrotechnische installaties verwerkt de status-, onderhouds- en storingsgegevens.

Hij informeert de klant over de onderhoudssituatie en zo nodig over bediening en gebruik van de elektrotechnische machines, apparatuur en installaties.

Hij maakt een inspectierapport als dit volgens de bedrijfsvoorschriften noodzakelijk is.

Hij noteert gemaakte afspraken.

De servicemonteur elektrotechnische installaties verzamelt, leest en interpreteert alle relevante informatie zoals inspectie- en testrapportage, (automatische) meldingen en opdracht tot onderhoud of modificatie. Verder verzamelt hij tekeningen, schema's, logboeken, handboeken en handleidingen die nodig zijn.

Hij vraagt indien nodig aanvullende informatie aan de klant of leidinggevende en informeert naar het huidige (dis)functioneren en de storingsgeschiedenis van elektrotechnische of mechatronische machines, apparatuur en installaties.

Hij beoordeelt de werksituatie

Hij deelt zijn eigen werkzaamheden in en houdt hierbij rekening met knelpunten.

Hij verzamelt materialen, gereedschappen, apparatuur en materieel en maakt deze klaar voor gebruik.

De servicemonteur elektrotechnische installaties meldt zich bij de klant en informeert naar veiligheidsvoorzieningen en risico’s voor mens, milieu, apparatuur en procesvoortgang

Hij controleert de veiligheid van de apparatuur, installaties en omgeving. Hij controleert of de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen/veiligheidsvoorzieningen op de locatie aanwezig zijn. Hij stelt apparatuur en/of installatie(delen) buiten bedrijf en neemt alle overige maatregelen waardoor de werkzaamheden op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd.

Hij zorgt omwille van de veiligheid en een betrouwbare werkuitvoering permanent voor een ordelijke en zo veel mogelijk opgeruimde werkplek.

De servicemonteur elektrotechnische installaties ontvangt een storingsmelding.

Hij lokaliseert en analyseert enkelvoudige, niet-intermitterende en niet-repeterende storingen en de oorzaak daarvan met behulp van de benodigde (meet)apparatuur en informatie uit relevante bronnen. Op basis hiervan stelt hij een diagnose.

Hij raadpleegt bij twijfel een collega of specialist over de gestelde diagnose.

De servicemonteur elektrotechnische installaties stelt op basis van de diagnose de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden vast.

Hij bepaalt de planning van zijn eigen werkzaamheden en overlegt zo nodig met zijn leidinggevende over reparatie of vervanging.

Hij schat de te verwachten overlast voor de klant in.

De servicemonteur elektrotechnische installaties bespreekt met de klant de mogelijke overlast ten gevolge van de werkzaamheden.

Hij verhelpt storingen in elektrotechnische of mechatronische machines, apparatuur en installaties op basis van de gestelde diagnose of voert modificaties of preventief onderhoud volgens opdracht uit. Hij doet dit door middel van reiniging, reparatie of vervanging van onderdelen, bedrading en bekabeling, door middel van het vervangen van software of het bijregelen van de elektrotechnische machines, apparatuur en installaties

Indien hij constateert dat (de oorzaak van) de storing niet direct volledig verholpen kan worden, zorgt hij na overleg met zijn leidinggevende zo mogelijk voor een tijdelijke oplossing van het probleem.

De servicemonteur elektrotechnische installaties test en controleert de werking van gemonteerde componenten van elektrotechnische of mechatronische machines, apparatuur en installaties.

Niet veilig te gebruiken of te maken apparatuur en installaties stelt hij niet in bedrijf.

Hij draagt zorg voor zijn materialen, gereedschappen, materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen.

De servicemonteur elektrotechnische installaties geeft minder ervaren collega's duidelijke instructies, uitleg en aanwijzingen over de uit te voeren werkzaamheden.

Hij deelt zijn kennis en ervaring, fungeert als vraagbaak en beantwoordt vragen geduldig.

Hij controleert de uitvoering en het resultaat van de werkzaamheden van de minder ervaren collega.

Hij geeft zelf het goede voorbeeld qua omgang en uitvoering.

De servicemonteur elektrotechnische installaties maakt componenten, elektrotechnische of mechatronische machines, apparatuur en installaties gebruiksklaar door middel van het opnieuw inregelen, afstellen en indien nodig, programmeren van de besturing of aansturing.

Hij test en controleert de werking van elektrotechnische en/of mechatronische onderdelen, bedrading en bekabeling, elektrotechnische of mechatronische machines, apparatuur en installaties Hij stelt de in- en afregeling en programmering bij totdat component/apparatuur/installatie werkt volgens de instructie van de fabrikant, volgens de specificaties en de wensen van de opdrachtgever en volgens de geldende normen en arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften.

Indien nodig wordt een testprogramma doorlopen.

De servicemonteur elektrotechnische installaties vult alle relevante formulieren, logboeken werkbonnen, servicebonnen en maakt een (eindcontrole)rapport.

Het komt voor dat hij op het onderhouden en gecontroleerde toestel een controlesticker plakt. Afhankelijk van hoe het bij het bedrijf geregeld is laat hij de klant de werkbon aftekenen.

De servicemonteur elektrotechnische installaties draagt de elektrische installatie ter acceptatie over aan de klant. Hij informeert of de klant tevreden is en adviseert de klant zo nodig over bediening en gebruik van de apparatuur/installatie.

Hij noteert acceptatie van de apparatuur/installatie en eventueel gemaakte afspraken.